Przetargi i zamówienia - Ekologia, środowisko - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6781449 2019-05-24
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6773786 2019-05-24
godz. 09:00
Łódzkie Analiza potencjalnego oddziaływania na środowisko otoczkowanych kompozycją biopolimerową (znak sprawy: FA.26.2.2019). dla nasion A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6726523 2019-05-24
godz. 10:30
Śląskie „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781691 2019-05-24
godz. 13:00
Mazowieckie Inwentaryzacja drzew i krzewów na działce w Krakowie, ul. Igołomska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6783761 2019-05-24
godz. 13:00
Lubelskie Opracowanie dla PIWET-PIB w Puławach oraz PIWet-PIB Zduńska Wola wniosków o zmianę posiadanej decyzji wraz z przygotowaniem niezbę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771654 2019-05-27
godz. 00:00
Lubuskie O.ZG.I-2.531.05.2019.bmg Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z ur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770498 2019-05-27
godz. 10:00
Śląskie Opracowanie map akustycznych Powiatu Będzińskiego oraz programu ochrony przed hałasem dla Powiatu Będzińskiego Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6753896 2019-05-27
godz. 10:45
Łódzkie „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Zduńska Wola w systemie zaprojektuj - wybuduj” Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764089 2019-05-27
godz. 11:00
Pomorskie Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o wybranych przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6780573 2019-05-27
godz. 11:00
Wielkopolskie Interwencyjne usunięcie dzikiego wysypiska odpadów przy ulicy Człuchowskiej / Chodzieskiej Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700092 2019-05-27
godz. 11:30
Dolnośląskie Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000: Dębniańskie Mokradła PL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6723727 2019-05-27
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Tywy PLH320050, Wzgórza Krzymowskie PLH320054, Bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774424 2019-05-27
godz. 15:00
Mazowieckie Wykonanie ekspertyzy biegłego w zakresie sporządzenia opinii dendrologicznej dla pomnika przyrody z gatunku dąb szypułkowy w celu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777639 2019-05-27
godz. 15:00
Śląskie Pomiar oddziaływania natężenia pola elektromagnetycznego i jego oddziaływanie na środowisko na terenie całej hali w szczególności ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6780630 2019-05-28
godz. 08:00
Wielkopolskie Opracowanie dokumentacji operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775246 2019-05-28
godz. 09:30
Lubelskie Ochrona żółwia błotnego w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6757429 2019-05-28
godz. 10:00
Lubuskie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dzietrzychowice w gminie Żagań. Postępowanie 2 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6763407 2019-05-28
godz. 14:00
Śląskie Przeprowadzenie okresowych pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych ze źródeł zlokalizowanych na terenie Zakładów A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777501 2019-05-28
godz. 15:30
Podkarpackie Rekultywację stawów oraz rowu melioracyjnego na terenie parku iin. Wł. Szafera przy ul. Paderewskiego na Osiedlu Słocina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761841 2019-05-29
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie pomiarów emisji oparów z instalacji odzysku na 12 Terminalach Paliw Wykonanie pomiarów emisji oparów z instalacji odzys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6788071 2019-05-29
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie badań gleby i ziemi oraz wód gruntowych przy ul. 3 Maja w Jaśle

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6726727 2019-05-29
godz. 09:00
Wielkopolskie Usługa wykonania ekspertyzy bobra europejskiego i wydry poza terenami administrowanymi przez PGL LP Lasy Żerkowsko-Czeszewskie; ek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774796 2019-05-29
godz. 10:00
Wielkopolskie OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6690372 2019-05-29
godz. 10:00
Małopolskie Stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku Numer referencyjny: In.271.1-2.2019 Reali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6779085 2019-05-29
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usług mediacji na spotkaniach dyskusyjnych w obszarze Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072 na potrzeby projektu nr P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6780158 2019-05-29
godz. 10:00
Mazowieckie „Wykonanie pomiarów poziomu hałasu przenikającego z terenu EW sp. z o.o. (El. Kozienice) z instalacji: Bl. Nr 1- 10, Bl. Nr 11, ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6779091 2019-05-29
godz. 11:00
Pomorskie Monitoring stanu siedliska oraz populacji strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) w granicach obszaru Natura 2000 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777941 2019-05-29
godz. 12:00
Śląskie Sporządzenie inwentaryzacji pomników przyrody na terenie Gminy Lipie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778434 2019-05-29
godz. 12:00
Opolskie Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6747601 2019-05-30
godz. 00:00
Lubelskie Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym ”Budowa budynku mieszkań treningowych z możliwością przekształce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)