Przetarg 6379942 - Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6379942 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-31
przedmiot ogłoszenia
Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls EVO d
la Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Numer referencyjny: ZP/PN/6/IT/2018

1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls EVO dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu.

2. Nie dopuszcza się podział zamówienia na części.

3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 5 do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest wskazać to w ofercie.

IV. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości nie wyższej niż 12 000,00 zł netto, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls EVO, oraz w przypadku zwiększenia zatrudnienia kadry obsługującej systemy Eskulap/ImpulsEVO.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie pn. „Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i ImpulsEvo dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu”, w okresie 24 miesięcy.


Zasady świadczenia usług serwisowych

1. Ewidencja i uzupełnianie Zgłoszenia Serwisowego przez zamawiającego musi być realizowana wyłącznie w systemie HD. Obsługa Zgłoszenia Serwisowego jest realizowana przez wykonawcę w systemie HD lub z wykorzystaniem innych mediów bądź wizyt osobistych, przy czym każdorazowo w HD ewidencjonowany jest status zgłoszenia.
Godziny pracy Serwisu: Od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach: 800-1600
2. Wraz z podpisaniem Umowy, zamawiający otrzyma dane identyfikacyjne (login, hasło) umożliwiające użytkownikom zamawiającego autentykację w systemie „HelpDesk” zwanym dalej „HD” udostępnionym przez wykonawcę pod adresem ........................................................................
3. W celu zgłoszenia błędu aplikacji, awarii, pobrania aktualizacji lub zamówienia innej usługi objętej przedmiotem umowy, wykonawca przekaże zamawiającemu dane identyfikacyjne (login i hasło) umożliwiające przynajmniej 5 użytkownikom zamawiającego na autentykację w systemie HelpDesk, w celu zarejestrowania Zgłoszenia Serwisowego. Wraz z danymi identyfikacyjnymi, użytkownikom zostają przyznane w systemie HD odpowiednie uprawnienia adekwatne do pakietu usług subskrybowanych przez zamawiającego.
4. Użytkownicy systemu HD muszą posiadać możliwość dokonywania zmian swoich danych kontaktowych oraz podstawowych danych podmiotowych zamawiającego.
5. Użytkownicy systemu HD są zobowiązani do bieżącego śledzenia informacji pojawiających się w systemie HD. System HD monitoruje i powiadamia Użytkowników o pojawieniu się zmian bądź nowych treści.
6. Każde zgłoszenie serwisowe obejmować będzie jeden temat do rozwiązania. W przypadku, gdy zgłoszenie obejmuje kilka tematów, wykonawca może rozdzielić je na kilka zgłoszeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany rodzaju zgłoszenia bez uprzedniej zgody zamawiającego.
7. W ramach serwisu aplikacji Zamawiający wymaga:
a) Objęcia serwisem następujących aplikacji:
Lp. Nazwa licencji Ilość Rodzaj licencjonowania
1. Eskulap - Ruch Chorych Izba Przyjęć 3 równoczesny użytkownik
2. Eskulap - Ruch Chorych Biuro Przyjęć, statystyka 2 równoczesny użytkownik
3. Eskulap - Ruch Chorych Oddział 25 równoczesny użytkownik
4. Eskulap - Archiwum 1 równoczesny użytkownik
5. Eskulap - Kolejki oczekujących 1 serwer
6. Eskulap - Rejestracja do poradni 1 równoczesny użytkownik
7. Eskulap - Poradnia 4 równoczesny użytkownik
8. Eskulap - Dokumentacja medyczna 25 równoczesny użytkownik
9. Eskulap - Zlecenia medyczne 25 równoczesny użytkownik
10. Eskulap - Panel Lekarski 20 równoczesny użytkownik
11. Eskulap - Panel Lekarski w Poradni 4 równoczesny użytkownik
12. Eskulap - Ordynacja lekarska 25 równoczesny użytkownik
13. Eskulap - Rozliczenia z płatnikami 2 równoczesny użytkownik
14. Eskulap - Gruper 1 serwer
15. Eskulap - Kalkulacja kosztów procedur 2 równoczesny użytkownik
16. Eskulap - Rachunek Kosztów Leczenia 2 równoczesny użytkownik
17. Eskulap - Blok Operacyjny 10 równoczesny użytkownik
18. Eskulap - Blok Porodowy 5 równoczesny użytkownik
19. Eskulap - Laboratorium 5 równoczesny użytkownik
20. Sterownik analizatora 8 urządzenie
21. Eskulap - Bakteriologia 2 równoczesny użytkownik
22. Eskulap - Pracownia diagnostyczna 5 równoczesny użytkownik
23. Eskulap - Zakład Histopatologii 1 równoczesny użytkownik
24. Eskulap - Apteka 2 równoczesny użytkownik
25. Eskulap - Apteczka Oddziałowa 7 równoczesny użytkownik
26. Eskulap - Zakażenia Szpitalne 1 równoczesny użytkownik
27. Eskulap - Żywienie 1 równoczesny użytkownik
28. Eskulap - Magazynek Oddziałowy 1 równoczesny użytkownik
29. Eskulap - mObchód 3 urządzenie
30. Eskulap NT 1 serwer
31. Eskulap - HL7 1 Urządzenie, system
32. eRejestracja 1 serwer
33. eWyniki 1 serwer
34. Podpis elektroniczny z archiwum dokumentów cyfrowych 1 serwer
35. Oracle STEO 2 1CPU
36. Impuls-Finanse - Księgowość 4 równoczesny użytkownik
37. Impuls-Kadry 2 równoczesny użytkownik
38. Impuls-Płace 2 równoczesny użytkownik
39. Impuls-Magazyn 2 równoczesny użytkownik
40. Impuls-Dystrybucja 1 równoczesny użytkownik
41. Impuls-Środki Trwałe 2 równoczesny użytkownik
42. Impuls-eDeklaracje 1 równoczesny użytkownik
43. Eskulap, Impuls - Administrator 3 równoczesny użytkownik
44. Eskulap - eZLA 5 równoczesny użytkownik

b) Świadczenia usług serwisu aplikacji modułów wyszczególnionych w punkcie 7a) wg następującego schematu:

Czas reakcji Serwisu dla:
błędu aplikacji, awarii, usterki programistycznej, konsultacji, nadzoru eksploatacyjnego Do 4h Czas liczony od momentu zaewidencjonowania w serwisie HD Zgłoszenia Serwisowego przez zamawiającego do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „zarejestrowane” w godzinach pracy serwisu 8.00 -16.00 od poniedziałku do piątku, poza dniami świątecznymi.
Czas usunięcia Błędu Aplikacji Do 5 dni Czas liczony w dniach roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu usunięcia błędu aplikacji
Czas usunięcia Awarii Do 48h Czas liczony w godzinach od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu usunięcia awarii
Czas usunięcia Usterki Programistycznej Do 30 dni Czas liczony w dniach roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu usunięcia usterki programistycznej
Konsultacje [KA] -w zakresie modułu Rozliczeń Do 5 dni Czas liczony w dniach roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu udzielenia konsultacji uznanej przez zamawiającego jako wystarczającej.
Nadzór eksploatacyjny Do 15 dni Czas liczony w dniach roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu uznania przez zamawiającego usługi w zakresie NE jako poprawnie wykonanej.

8. W ramach usługi nadzoru autorskiego zamawiający wymaga:
a) objęcia nadzorem autorskim aplikacji wymienionych w punkcie 7a),
b) udostępnienia w serwisie HD aktualizacji aplikacji związanych ze zmianą przepisów prawa. Termin dostarczenia zmian (upgrade lub update) musi pozwolić zamawiającemu na instalację oprogramowania zgodnie z terminem wymaganym przez akty prawne, najpóźniej w dniu wejścia w życie zmian prawa.

9. W ramach serwisu aplikacji w zakresie nadzoru eksploatacyjnego zamawiający wymaga:
a) objęcia nadzorem eksploatacyjnym modułów wyszczególnionych w punkcie 7a)
b) nadzór eksploatacyjny w wymiarze 84 godzin w każdym roku w okresie trwania umowy w formie:
1) rzeczywistych pobytów w siedzibie Zamawiającego
jedna wizyta liczona jako siedem godzin NE: od godz. 8 do godz. 15,
W przypadku nie stawienia się konsultanta od godz 8, jedna wizyta liczona będzie od godziny przyjazdu konsultanta do siedziby zamawiającego do godziny opuszczenia siedziby zamawiającego - rzeczywista liczba przepracowanych godzin.
2) za pomocą zdalnego dostępu: rzeczywista liczba godzin NE potrzebna na zrealizowanie zadania.
3) liczba niewykorzystanych godzin NE w pierwszym roku trwania umowy przechodzi na rok następny.


10. W ramach serwisu motoru bazy danych Zamawiający wymaga gotowości usuwania awarii motoru bazy danych.
1. Czas reakcji Serwisu Do 4h Czas liczony od momentu zaewidencjonowania w serwisie HD Zgłoszenia Serwisowego dotyczącego usługi serwisu motoru bazy danych do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „zarejestrowane” w godzinach pracy serwisu.
2. Termin realizacji przez Serwis usługi serwisu motoru bazy danych: awaria motoru bazy danych, pomoc w odtwarzaniu bazy danych w razie awarii bazy danych. Do 48h Czas liczony w godzinach od momentu powzięcia przez Serwis zlecenia wykonania usługi do momentu usunięcia awarii.

Definicje:
1. serwis aplikacji - gotowość wykonawcy do usuwania błędów oprogramowania aplikacyjnego, awarii, usterki programistycznej, oraz podjęcia prac zleconych przez zamawiającego.
2. nadzór autorski - subskrypcja usługi zapewnia zamawiającemu poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego, jak również dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji zamawiającego oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych.
W ramach usługi Autor gwarantuje:
a) prowadzenie rejestru zgłaszanych przez użytkowników Błędów Aplikacji,
b) wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących funkcji, stanowiących wynik sugestii użytkowników,
c) wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik inwencji twórczej Autora,
d) wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw lub rozporządzeń,
e) wprowadzanie do Aplikacji zmian wymaganych przez wyszczególnione poniżej organizacje, w stosunku do których zamawiający ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości:
Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Centrów Zdrowia Publicznego,
f) gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie zamawiającego zaproponowanych przez niego modyfikacji Aplikacji.
3. konsultacje – gotowość do świadczenia zamawiającemu Konsultacji w odniesieniu do modułów wytypowanych przez zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy w pkt 7b) za pomocą serwisu HD.
4. nadzór eksploatacyjny – prawo do dowolnego wykorzystania określonych w Umowie ilości godzin nadzoru w formie wizyt serwisowych w wymiarze 7h każda wizyta lub w formie zdalnego dostępu.
Przedmiotem nadzoru eksploatacyjnego może być szereg prac o charakterze eksploatacyjnym, konserwacyjnym oraz konsultacyjnym wyszczególnionych poniżej z wyłączeniem motoru bazy danych. NE dotyczy:
a) Konsultacji z zakresu administracji i użytkowania Aplikacji,
b) Instalowanie Upgrade, Update Aplikacji,
c) Szkolenie administratorów z zakresu wprowadzanych zmian w Aplikacjach,
d) Rekonfiguracja i parametryzacja Aplikacji, w celu zoptymalizowania i podniesienia sprawności ich działania,
e) Tworzenie nowych raportów oraz modyfikacje istniejących, mające na celu dostosowanie ich zakresu tematycznego oraz graficznego do potrzeb zamawiającego,
f) Tworzenie nowych wydruków na dokumentach dostarczonych w formie papierowej przez zamawiającego oraz modyfikacje istniejących wydruków,
g) Pomoc w awaryjnym odtwarzaniu stanu Aplikacji i zgromadzonych danych archiwalnych na poprawnie zabezpieczonych na nośnikach danych,
h) Pomoc w przekazywaniu danych i sprawozdań do jednostek zewnętrznych (Organu założycielskiego, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Biura Rejestru Usług Medycznych, Centrum Organizacji Ochrony Zdrowia, Państwowego Zakładu Higieny,
i) Dokonywanie ponownych instalacji Aplikacji i narzędzi w przypadkach zmiany infrastruktury informatycznej zamawiającego (uwzględnia przeniesienie Aplikacji na inną platformę systemową),
j) Doradztwo w zakresie rozbudowy środowiska informatycznego zamawiającego.
5. motor bazy danych-program komputerowy dedykowany do zarządzania bazami danych, o którego prawa majątkowe przynależą firmie Oracle Inc.
6. błąd aplikacji - oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Aplikacji i prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania błędnych wyników jej działania.
Z definicji wyłącza się błędy powodowane przez następujące okoliczności:
a) zastosowanie Aplikacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
b) błędne wprowadzenie przez użytkownika danych,
c) użytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej ogólnie przyjętych w branży norm technicznych oraz bezpieczeństwa,
d) użytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej minimalnych parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta Motoru bazy danych,
e) nieautoryzowana przez wykonawcę zmiana parametrów Infrastruktury, dokonana po wykonaniu instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego,
f) użytkowanie Aplikacji w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym,
g) działanie wirusa komputerowego,
h) wdrożenia Aplikacji wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której było to wykonywane przez wykonawcę,
i) niewłaściwa parametryzacja Aplikacji oraz Motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której było to wykonane przez wykonawcę,
j) wszelkie działania zamawiającego lub osób trzecich polegające na modyfikacji lub ingerencji w Oprogramowanie,
k) wszelkie działania zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne),
l) działanie Siły Wyższej,
m) niewykonanie przez zamawiającego opublikowanych w serwisie HD uaktualnień Aplikacji,
n) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji Aplikacji przez zamawiającego i dalsza eksploatacja Aplikacji mimo pojawiania się błędów (dotyczy także logów),
o) niezastosowanie się zamawiającego do zaleceń w zakresie eksploatacji Aplikacji lub jej uaktualnień opublikowanych przez wykonawcę,
p) użytkowanie Aplikacji ze złamaniem obwarowań licencyjnych nałożonych na zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej.
Szczególnymi rodzajami Błędów Aplikacji są Awarie oraz Usterki Programistyczne zdefiniowane poniżej
7. awaria (błąd krytyczny) - oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Oprogramowania Aplikacyjnego lub jednego z modułów Oprogramowania Aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych,
8. usterka programistyczna – niepoprawne działanie aplikacji lub jej fragmentu, umożliwiające wykonywanie jej funkcji, ale w sposób utrudniony. Dla tego rodzaju błędu niedopuszczalne jest generowanie błędnych danych.
9. upgrade aplikacji - uaktualnienie obejmujące zmiany zakresu funkcjonalnego Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji:
a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów,
b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów,
c) dodanie nowych mechanizmów,
d) zmiany estetyczne i formalne.
Upgrade Aplikacji akceptuje automatycznie strukturę bazy danych poprzedzającego go ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade oraz pociąga za sobą konieczność uaktualnienia Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje.
10. update aplikacji - uaktualnienie obejmujące zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych Błędów poszczególnych Aplikacji, najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W większości przypadków Update wiąże się ze zmianą interfejsu użytkownika lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają Aplikacji o nowe rozwiązania. Update Aplikacji akceptuje automatycznie strukturę bazy danych poprzedzającego go ostatniego opublikowanego przez producenta Update oraz nie pociąga za sobą konieczności uaktualnienia Dokumentacji.

INFRASTRUKTURA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający dysponuje następują infrastrukturą:
1. 100 stacji roboczych dla Oprogramowania Aplikacyjnego Eskulap i 10 stacji roboczych dla Oprogramowania Aplikacyjnego ImpulsEvo.

Parametr

charakterystyka
1 System operacyjny Windows 10
2 RAM Min 2 GB
3 Procesor AMD, Pentium
4 Karta sieciowa Realtek,
5 Dysk twardy – wolne miejsce Min 200 GB

2. Specyfikacja serwera zamawiającego:
Serwer bazodanowy – Fujitsu RX2520 M1
Element Serwera Parametry deklarowane
Procesor Intel (R)Xeon(R) CPU ES-2430 v2 @ 2.50 GHz
RAM 64 ,00 GB
HDD 2 x 600 GB
Kontroler RAID RAID1
Karta sieciowa Intel(R) PRO/1000EB
System Operacyjny
(Nazwa Wersja) Linux Red Hat
MBD (Wersja) Oracle 11.2.0.4


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500266159-N-2018 z dnia: 2018-11-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2018-11-14, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2018-11-22, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500274503-N-2018 z dnia: 2018-11-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2018-11-14, godzina:10:00
W ogłoszeniu powinno być:
termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2018-11-26, godzina:11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls EVO dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu.
2. Nie dopuszcza się podział zamówienia na części.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest wskazać to w ofercie.
IV. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości nie wyższej niż 12 000,00 zł netto, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls EVO, oraz w przypadku zwiększenia zatrudnienia kadry obsługującej systemy Eskulap/ImpulsEVO.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie pn. „Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i ImpulsEvo dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu”, w okresie 24 miesięcy.
Zasady świadczenia usług serwisowych
1. Ewidencja i uzupełnianie Zgłoszenia Serwisowego przez zamawiającego musi być realizowana wyłącznie w systemie HD. Obsługa Zgłoszenia Serwisowego jest realizowana przez wykonawcę w systemie HD lub z wykorzystaniem innych mediów bądź wizyt osobistych, przy czym każdorazowo w HD ewidencjonowany jest status zgłoszenia.
Godziny pracy Serwisu: Od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach: 800-1600
2. Wraz z podpisaniem Umowy, zamawiający otrzyma dane identyfikacyjne (login, hasło) umożliwiające użytkownikom zamawiającego autentykację w systemie „HelpDesk” zwanym dalej „HD” udostępnionym przez wykonawcę pod adresem ........................................................................
3. W celu zgłoszenia błędu aplikacji, awarii, pobrania aktualizacji lub zamówienia innej usługi objętej przedmiotem umowy, wykonawca przekaże zamawiającemu dane identyfikacyjne (login i hasło) umożliwiające przynajmniej 5 użytkownikom zamawiającego na autentykację w systemie HelpDesk, w celu zarejestrowania Zgłoszenia Serwisowego. Wraz z danymi identyfikacyjnymi, użytkownikom zostają przyznane w systemie HD odpowiednie uprawnienia adekwatne do pakietu usług subskrybowanych przez zamawiającego.
4. Użytkownicy systemu HD muszą posiadać możliwość dokonywania zmian swoich danych kontaktowych oraz podstawowych danych podmiotowych zamawiającego.
5. Użytkownicy systemu HD są zobowiązani do bieżącego śledzenia informacji pojawiających się w systemie HD. System HD monitoruje i powiadamia Użytkowników o pojawieniu się zmian bądź nowych treści.
6. Każde zgłoszenie serwisowe obejmować będzie jeden temat do rozwiązania. W przypadku, gdy zgłoszenie obejmuje kilka tematów, wykonawca może rozdzielić je na kilka zgłoszeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany rodzaju zgłoszenia bez uprzedniej zgody zamawiającego.
7. W ramach serwisu aplikacji Zamawiający wymaga:
a) Objęcia serwisem następujących aplikacji:
Lp. Nazwa licencji Ilość Rodzaj licencjonowania
1. Eskulap - Ruch Chorych Izba Przyjęć 3 równoczesny użytkownik
2. Eskulap - Ruch Chorych Biuro Przyjęć, statystyka 2 równoczesny użytkownik
3. Eskulap - Ruch Chorych Oddział 25 równoczesny użytkownik
4. Eskulap - Archiwum 1 równoczesny użytkownik
5. Eskulap - Kolejki oczekujących 1 serwer
6. Eskulap - Rejestracja do poradni 1 równoczesny użytkownik
7. Eskulap - Poradnia 4 równoczesny użytkownik
8. Eskulap - Dokumentacja medyczna 25 równoczesny użytkownik
9. Eskulap - Zlecenia medyczne 25 równoczesny użytkownik
10. Eskulap - Panel Lekarski 20 równoczesny użytkownik
11. Eskulap - Panel Lekarski w Poradni 4 równoczesny użytkownik
12. Eskulap - Ordynacja lekarska 25 równoczesny użytkownik
13. Eskulap - Rozliczenia z płatnikami 2 równoczesny użytkownik
14. Eskulap - Gruper 1 serwer
15. Eskulap - Kalkulacja kosztów procedur 2 równoczesny użytkownik
16. Eskulap - Rachunek Kosztów Leczenia 2 równoczesny użytkownik
17. Eskulap - Blok Operacyjny 10 równoczesny użytkownik
18. Eskulap - Blok Porodowy 5 równoczesny użytkownik
19. Eskulap - Laboratorium 5 równoczesny użytkownik
20. Sterownik analizatora 8 urządzenie
21. Eskulap - Bakteriologia 2 równoczesny użytkownik
22. Eskulap - Pracownia diagnostyczna 5 równoczesny użytkownik
23. Eskulap - Zakład Histopatologii 1 równoczesny użytkownik
24. Eskulap - Apteka 2 równoczesny użytkownik
25. Eskulap - Apteczka Oddziałowa 7 równoczesny użytkownik
26. Eskulap - Zakażenia Szpitalne 1 równoczesny użytkownik
27. Eskulap - Żywienie 1 równoczesny użytkownik
28. Eskulap - Magazynek Oddziałowy 1 równoczesny użytkownik
29. Eskulap - mObchód 3 urządzenie
30. Eskulap NT 1 serwer
31. Eskulap - HL7 1 Urządzenie, system
32. eRejestracja 1 serwer
33. eWyniki 1 serwer
34. Podpis elektroniczny z archiwum dokumentów cyfrowych 1 serwer
35. Oracle STEO 2 1CPU
36. Impuls-Finanse - Księgowość 4 równoczesny użytkownik
37. Impuls-Kadry 2 równoczesny użytkownik
38. Impuls-Płace 2 równoczesny użytkownik
39. Impuls-Magazyn 2 równoczesny użytkownik
40. Impuls-Dystrybucja 1 równoczesny użytkownik
41. Impuls-Środki Trwałe 2 równoczesny użytkownik
42. Impuls-eDeklaracje 1 równoczesny użytkownik
43. Eskulap, Impuls - Administrator 3 równoczesny użytkownik
44. Eskulap - eZLA 5 równoczesny użytkownik
b) Świadczenia usług serwisu aplikacji modułów wyszczególnionych w punkcie 7a) wg następującego schematu:
Czas reakcji Serwisu dla:
błędu aplikacji, awarii, usterki programistycznej, konsultacji, nadzoru eksploatacyjnego Do 4h Czas liczony od momentu zaewidencjonowania w serwisie HD Zgłoszenia Serwisowego przez zamawiającego do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „zarejestrowane” w godzinach pracy serwisu 8.00 -16.00 od poniedziałku do piątku, poza dniami świątecznymi.
Czas usunięcia Błędu Aplikacji Do 5 dni Czas liczony w dniach roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu usunięcia błędu aplikacji
Czas usunięcia Awarii Do 48h Czas liczony w godzinach od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu usunięcia awarii
Czas usunięcia Usterki Programistycznej Do 30 dni Czas liczony w dniach roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu usunięcia usterki programistycznej
Konsultacje [KA] -w zakresie modułu Rozliczeń Do 5 dni Czas liczony w dniach roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu udzielenia konsultacji uznanej przez zamawiającego jako wystarczającej.
Nadzór eksploatacyjny Do 15 dni Czas liczony w dniach roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu uznania przez zamawiającego usługi w zakresie NE jako poprawnie wykonanej.
8. W ramach usługi nadzoru autorskiego zamawiający wymaga:
a) objęcia nadzorem autorskim aplikacji wymienionych w punkcie 7a),
b) udostępnienia w serwisie HD aktualizacji aplikacji związanych ze zmianą przepisów prawa. Termin dostarczenia zmian (upgrade lub update) musi pozwolić zamawiającemu na instalację oprogramowania zgodnie z terminem wymaganym przez akty prawne, najpóźniej w dniu wejścia w życie zmian prawa.
9. W ramach serwisu aplikacji w zakresie nadzoru eksploatacyjnego zamawiający wymaga:
a) objęcia nadzorem eksploatacyjnym modułów wyszczególnionych w punkcie 7a)
b) nadzór eksploatacyjny w wymiarze 84 godzin w każdym roku w okresie trwania umowy w formie:
1) rzeczywistych pobytów w siedzibie Zamawiającego
jedna wizyta liczona jako siedem godzin NE: od godz. 8 do godz. 15,
W przypadku nie stawienia się konsultanta od godz 8, jedna wizyta liczona będzie od godziny przyjazdu konsultanta do siedziby zamawiającego do godziny opuszczenia siedziby zamawiającego - rzeczywista liczba przepracowanych godzin.
2) za pomocą zdalnego dostępu: rzeczywista liczba godzin NE potrzebna na zrealizowanie zadania.
3) liczba niewykorzystanych godzin NE w pierwszym roku trwania umowy przechodzi na rok następny.
10. W ramach serwisu motoru bazy danych Zamawiający wymaga gotowości usuwania awarii motoru bazy danych.
1. Czas reakcji Serwisu Do 4h Czas liczony od momentu zaewidencjonowania w serwisie HD Zgłoszenia Serwisowego dotyczącego usługi serwisu motoru bazy danych do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „zarejestrowane” w godzinach pracy serwisu.
2. Termin realizacji przez Serwis usługi serwisu motoru bazy danych: awaria motoru bazy danych, pomoc w odtwarzaniu bazy danych w razie awarii bazy danych. Do 48h Czas liczony w godzinach od momentu powzięcia przez Serwis zlecenia wykonania usługi do momentu usunięcia awarii.
Definicje:
1. serwis aplikacji - gotowość wykonawcy do usuwania błędów oprogramowania aplikacyjnego, awarii, usterki programistycznej, oraz podjęcia prac zleconych przez zamawiającego.
2. nadzór autorski - subskrypcja usługi zapewnia zamawiającemu poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego, jak również dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji zamawiającego oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych.
W ramach usługi Autor gwarantuje:
a) prowadzenie rejestru zgłaszanych przez użytkowników Błędów Aplikacji,
b) wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących funkcji, stanowiących wynik sugestii użytkowników,
c) wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik inwencji twórczej Autora,
d) wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw lub rozporządzeń,
e) wprowadzanie do Aplikacji zmian wymaganych przez wyszczególnione poniżej organizacje, w stosunku do których zamawiający ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości:
Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Centrów Zdrowia Publicznego,
f) gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie zamawiającego zaproponowanych przez niego modyfikacji Aplikacji.
3. konsultacje – gotowość do świadczenia zamawiającemu Konsultacji w odniesieniu do modułów wytypowanych przez zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy w pkt 7b) za pomocą serwisu HD.
4. nadzór eksploatacyjny – prawo do dowolnego wykorzystania określonych w Umowie ilości godzin nadzoru w formie wizyt serwisowych w wymiarze 7h każda wizyta lub w formie zdalnego dostępu.
Przedmiotem nadzoru eksploatacyjnego może być szereg prac o charakterze eksploatacyjnym, konserwacyjnym oraz konsultacyjnym wyszczególnionych poniżej z wyłączeniem motoru bazy danych. NE dotyczy:
a) Konsultacji z zakresu administracji i użytkowania Aplikacji,
b) Instalowanie Upgrade, Update Aplikacji,
c) Szkolenie administratorów z zakresu wprowadzanych zmian w Aplikacjach,
d) Rekonfiguracja i parametryzacja Aplikacji, w celu zoptymalizowania i podniesienia sprawności ich działania,
e) Tworzenie nowych raportów oraz modyfikacje istniejących, mające na celu dostosowanie ich zakresu tematycznego oraz graficznego do potrzeb zamawiającego,
f) Tworzenie nowych wydruków na dokumentach dostarczonych w formie papierowej przez zamawiającego oraz modyfikacje istniejących wydruków,
g) Pomoc w awaryjnym odtwarzaniu stanu Aplikacji i zgromadzonych danych archiwalnych na poprawnie zabezpieczonych na nośnikach danych,
h) Pomoc w przekazywaniu danych i sprawozdań do jednostek zewnętrznych (Organu założycielskiego, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Biura Rejestru Usług Medycznych, Centrum Organizacji Ochrony Zdrowia, Państwowego Zakładu Higieny,
i) Dokonywanie ponownych instalacji Aplikacji i narzędzi w przypadkach zmiany infrastruktury informatycznej zamawiającego (uwzględnia przeniesienie Aplikacji na inną platformę systemową),
j) Doradztwo w zakresie rozbudowy środowiska informatycznego zamawiającego.
5. motor bazy danych-program komputerowy dedykowany do zarządzania bazami danych, o którego prawa majątkowe przynależą firmie Oracle Inc.
6. błąd aplikacji - oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Aplikacji i prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania błędnych wyników jej działania.
Z definicji wyłącza się błędy powodowane przez następujące okoliczności:
a) zastosowanie Aplikacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
b) błędne wprowadzenie przez użytkownika danych,
c) użytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej ogólnie przyjętych w branży norm technicznych oraz bezpieczeństwa,
d) użytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej minimalnych parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta Motoru bazy danych,
e) nieautoryzowana przez wykonawcę zmiana parametrów Infrastruktury, dokonana po wykonaniu instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego,
f) użytkowanie Aplikacji w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym,
g) działanie wirusa komputerowego,
h) wdrożenia Aplikacji wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której było to wykonywane przez wykonawcę,
i) niewłaściwa parametryzacja Aplikacji oraz Motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której było to wykonane przez wykonawcę,
j) wszelkie działania zamawiającego lub osób trzecich polegające na modyfikacji lub ingerencji w Oprogramowanie,
k) wszelkie działania zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne),
l) działanie Siły Wyższej,
m) niewykonanie przez zamawiającego opublikowanych w serwisie HD uaktualnień Aplikacji,
n) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji Aplikacji przez zamawiającego i dalsza eksploatacja Aplikacji mimo pojawiania się błędów (dotyczy także logów),
o) niezastosowanie się zamawiającego do zaleceń w zakresie eksploatacji Aplikacji lub jej uaktualnień opublikowanych przez wykonawcę,
p) użytkowanie Aplikacji ze złamaniem obwarowań licencyjnych nałożonych na zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej.
Szczególnymi rodzajami Błędów Aplikacji są Awarie oraz Usterki Programistyczne zdefiniowane poniżej
7. awaria (błąd krytyczny) - oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Oprogramowania Aplikacyjnego lub jednego z modułów Oprogramowania Aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych,
8. usterka programistyczna – niepoprawne działanie aplikacji lub jej fragmentu, umożliwiające wykonywanie jej funkcji, ale w sposób utrudniony. Dla tego rodzaju błędu niedopuszczalne jest generowanie błędnych danych.
9. upgrade aplikacji - uaktualnienie obejmujące zmiany zakresu funkcjonalnego Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji:
a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów,
b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów,
c) dodanie nowych mechanizmów,
d) zmiany estetyczne i formalne.
Upgrade Aplikacji akceptuje automatycznie strukturę bazy danych poprzedzającego go ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade oraz pociąga za sobą konieczność uaktualnienia Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje.
10. update aplikacji - uaktualnienie obejmujące zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych Błędów poszczególnych Aplikacji, najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W większości przypadków Update wiąże się ze zmianą interfejsu użytkownika lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają Aplikacji o nowe rozwiązania. Update Aplikacji akceptuje automatycznie strukturę bazy danych poprzedzającego go ostatniego opublikowanego przez producenta Update oraz nie pociąga za sobą konieczności uaktualnienia Dokumentacji.
INFRASTRUKTURA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający dysponuje następują infrastrukturą:
1. 100 stacji roboczych dla Oprogramowania Aplikacyjnego Eskulap i 10 stacji roboczych dla Oprogramowania Aplikacyjnego ImpulsEvo.
Parametr
charakterystyka
1 System operacyjny Windows 10
2 RAM Min 2 GB
3 Procesor AMD, Pentium
4 Karta sieciowa Realtek,
5 Dysk twardy – wolne miejsce Min 200 GB
2. Specyfikacja serwera zamawiającego:
Serwer bazodanowy – Fujitsu RX2520 M1
Element Serwera Parametry deklarowane
Procesor Intel (R)Xeon(R) CPU ES-2430 v2 @ 2.50 GHz
RAM 64 ,00 GB
HDD 2 x 600 GB
Kontroler RAID RAID1
Karta sieciowa Intel(R) PRO/1000EB
System Operacyjny
(Nazwa Wersja) Linux Red Hat
MBD (Wersja) Oracle 11.2.0.4

W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls EVO dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu.
2. Nie dopuszcza się podział zamówienia na części.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest wskazać to w ofercie.
IV. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości nie wyższej niż 12 000,00 zł netto, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls EVO, oraz w przypadku zwiększenia zatrudnienia kadry obsługującej systemy Eskulap/ImpulsEVO.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAMIENNY na dzień 16.11.2018 r
Zamówienie pn. „Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i ImpulsEvo dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu”
Zasady świadczenia usług serwisowych
Wykaz Aplikacji objętych usługami serwisowymi oraz zasady i zakres świadczenia usług serwisowych
1. Ewidencja i uzupełnianie Zgłoszenia Serwisowego przez zamawiającego musi być realizowana wyłącznie w systemie HD. Obsługa Zgłoszenia Serwisowego jest realizowana przez wykonawcę w systemie HD lub z wykorzystaniem innych mediów bądź wizyt osobistych, przy czym każdorazowo w HD ewidencjonowany jest status zgłoszenia. Godziny pracy Serwisu: Od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach: 800-1600
2. Wraz z podpisaniem Umowy, zamawiający otrzyma dane identyfikacyjne (login, hasło) umożliwiające użytkownikom zamawiającego autentykację w systemie „HelpDesk” zwanym dalej „HD” udostępnionym przez wykonawcę pod adresem ........................................................................
3. W celu zgłoszenia błędu aplikacji, awarii, pobrania aktualizacji lub zamówienia innej usługi objętej przedmiotem umowy, wykonawca przekaże zamawiającemu dane identyfikacyjne (login i hasło) umożliwiające przynajmniej 5 użytkownikom zamawiającego na autentykację w systemie HelpDesk, w celu zarejestrowania Zgłoszenia Serwisowego. Wraz z danymi identyfikacyjnymi, użytkownikom zostają przyznane w systemie HD odpowiednie uprawnienia adekwatne do pakietu usług subskrybowanych przez zamawiającego.
4. Użytkownicy systemu HD muszą posiadać możliwość dokonywania zmian swoich danych kontaktowych oraz podstawowych danych podmiotowych zamawiającego.
5. Użytkownicy systemu HD są zobowiązani do bieżącego śledzenia informacji pojawiających się w systemie HD. System HD monitoruje i powiadamia Użytkowników o pojawieniu się zmian bądź nowych treści.
6. Każde zgłoszenie serwisowe obejmować będzie jeden temat do rozwiązania. W przypadku, gdy zgłoszenie obejmuje kilka tematów, wykonawca może rozdzielić je na kilka zgłoszeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany rodzaju zgłoszenia bez uprzedniego ustalenia zmiany z zamawiającym.
Jeżeli po dokonaniu walidacji merytorycznej zaewidencjonowanego w HD Zgłoszenia Serwisowego okaże się, że informacje zawarte w zgłoszeniu są: zdawkowe, lakoniczne, niekompletne, nieprawdziwe, niespójne, nie zawierają przykładów umożliwiających zapoznanie się z istotą problemu, bądź z innych przyczyn nie pozwalają na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, zgłoszenie uzyskuje status „do uzupełnienia”. Status ten implikuje po stronie Użytkownika konieczność uzupełnienia zgłoszenia o brakujące informacje, natomiast czas usunięcia Błędu Aplikacji lub czas usunięcia Awarii zostaje zawieszony do momentu uzupełnienia zgłoszenia
7. W ramach serwisu aplikacji Zamawiający wymaga:
a) Objęcia serwisem następujących aplikacji:
Lp. Nazwa licencji Ilość Rodzaj licencjonowania
1. Eskulap - Ruch Chorych Izba Przyjęć 3 równoczesny użytkownik
2. Eskulap - Ruch Chorych Biuro Przyjęć, statystyka 2 równoczesny użytkownik
3. Eskulap - Ruch Chorych Oddział 25 równoczesny użytkownik
4. Eskulap - Archiwum 1 równoczesny użytkownik
5. Eskulap - Kolejki oczekujących 1 serwer
6. Eskulap - Rejestracja do poradni 1 równoczesny użytkownik
7. Eskulap - Poradnia 4 równoczesny użytkownik
8. Eskulap - Dokumentacja medyczna 25 równoczesny użytkownik
9. Eskulap - Zlecenia medyczne 25 równoczesny użytkownik
10. Eskulap - Panel Lekarski 20 równoczesny użytkownik
11. Eskulap - Panel Lekarski w Poradni 4 równoczesny użytkownik
12. Eskulap - Ordynacja lekarska 25 równoczesny użytkownik
13. Eskulap - Rozliczenia z płatnikami 2 równoczesny użytkownik
14. Eskulap - Gruper 1 serwer
15. Eskulap - Kalkulacja kosztów procedur 2 równoczesny użytkownik
16. Eskulap - Rachunek Kosztów Leczenia 2 równoczesny użytkownik
17. Eskulap - Blok Operacyjny 10 równoczesny użytkownik
18. Eskulap - Blok Porodowy 5 równoczesny użytkownik
19. Eskulap - Laboratorium 5 równoczesny użytkownik
20. Sterownik analizatora 9 urządzenie
21. Eskulap - Bakteriologia 2 równoczesny użytkownik
22. Eskulap - Pracownia diagnostyczna 5 równoczesny użytkownik
23. Eskulap - Zakład Histopatologii 1 równoczesny użytkownik
24. Eskulap - Apteka 2 równoczesny użytkownik
25. Eskulap - Apteczka Oddziałowa 7 równoczesny użytkownik
26. Eskulap - Zakażenia Szpitalne 1 równoczesny użytkownik
27. Eskulap - Żywienie 1 równoczesny użytkownik
28. Eskulap - Magazynek Oddziałowy 1 równoczesny użytkownik
29. Eskulap - mObchód 3 urządzenie
30. Eskulap NT 1 serwer
31. Eskulap - HL7 1 Urządzenie, system
32. eRejestracja 1 serwer
33. eWyniki 1 serwer
34. Podpis elektroniczny z archiwum dokumentów cyfrowych 1 serwer
35. Eskulap – Poczta 1 serwer
36. Impuls-Finanse - Księgowość 4 równoczesny użytkownik
37. Impuls-Kadry 2 równoczesny użytkownik
38. Impuls-Płace 2 równoczesny użytkownik
39. Impuls-Magazyn 2 równoczesny użytkownik
40. Impuls-Dystrybucja 1 równoczesny użytkownik
41. Impuls-Środki Trwałe 2 równoczesny użytkownik
42. Impuls-eDeklaracje 1 równoczesny użytkownik
43. Eskulap, Impuls - Administrator 3 równoczesny użytkownik
44. Eskulap - eZLA 1 serwer
b) Świadczenia usług serwisu aplikacji modułów wyszczególnionych w punkcie 7a) wg następującego schematu:
Czas reakcji Serwisu dla: błędu aplikacji, awarii, usterki programistycznej, konsultacji, nadzoru eksploatacyjnego Do 4h Czas liczony od momentu zaewidencjonowania w serwisie HD Zgłoszenia Serwisowego przez zamawiającego do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „zarejestrowane” w godzinach pracy serwisu 8.00 -16.00 od poniedziałku do piątku, poza dniami świątecznymi.
Czas usunięcia Błędu Aplikacji Do 7 dni Czas liczony w dniach roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu usunięcia błędu aplikacji
Czas usunięcia Awarii Do 48h Czas liczony w godzinach od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu usunięcia awarii
Czas usunięcia Usterki
Programistycznej Do 30 dni Czas liczony w dniach roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu usunięcia usterki programistycznej
Konsultacje w zakresie modułu Rozliczeń Do 10 dni Czas liczony w dniach roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu udzielenia konsultacji
Konsultacje telefoniczne w zakresie modułu FK
15 konsultacji w okresie trwania umowy Do 5 dni Czas liczony w dniach roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia – status „zarejestrowane” do momentu udzielenia konsultacji
Nadzór eksploatacyjny Do 15 dni
Czas liczony w dniach roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia – status zarejestrowane do momentu poprawnego wykonania zgłoszenia.
Termin obowiązuje dla zgłoszeń, gdy nie zachodzi konieczność przebudowy systemu.
8. W ramach usługi nadzoru autorskiego zamawiający wymaga:
a) objęcia nadzorem autorskim aplikacji wymienionych w punkcie 7a),
b) Udostępnienia w serwisie HD Upgrade lub Update aplikacji związanymi ze zmianą przepisów prawa. Termin dostarczenia zmian (upgrade lub update) musi pozwolić Zamawiającemu na instalację oprogramowania zgodnie z terminem wymaganym przez akty prawne, najpóźniej w dniu wejścia w życie zmian prawa. W przypadku gdyby termin ukazania się ustaw lub przepisów wykonawczych był krótszy niż 7 dni przed datą ich wejścia w życie i nie pozwalał na dostosowanie się do wymogów rzeczonych zapisów, Serwis określi w systemie HD termin dostarczenia i wprowadzenia Uaktualnienia zgodny z możliwościami realizacji, nie dłuższy jednak niż 14 dni od daty ukazania się ustaw i przepisów wykonawczych.
9. W ramach serwisu aplikacji w zakresie nadzoru eksploatacyjnego zamawiający wymaga:
a) objęcia nadzorem eksploatacyjnym modułów wyszczególnionych w punkcie 7a)
b) nadzór eksploatacyjny w wymiarze 84 godzin w każdym roku w okresie trwania umowy w formie:
1) rzeczywistych pobytów w siedzibie Zamawiającego - jedna wizyta liczona jako siedem godzin NE: od godz. 8 do godz. 15,
W przypadku nie stawienia się konsultanta od godz. 8, jedna wizyta liczona będzie od godziny przyjazdu konsultanta do siedziby zamawiającego do godziny opuszczenia siedziby zamawiającego - rzeczywista liczba przepracowanych godzin.
2) za pomocą zdalnego dostępu: rzeczywista liczba godzin NE potrzebna na zrealizowanie zadania.
3) liczba niewykorzystanych godzin NE w pierwszym roku trwania umowy przechodzi na rok następny.
10. W ramach serwisu motoru bazy danych zamawiający wymaga gotowości usuwania awarii motoru bazy danych.
1. Czas reakcji Serwisu Do 4h Czas liczony od momentu zaewidencjonowania w serwisie HD Zgłoszenia Serwisowego dotyczącego usługi serwisu motoru bazy danych do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „zarejestrowane” w godzinach pracy serwisu
2. Termin realizacji przez Serwis usługi serwisu motoru bazy danych: awaria motoru bazy danych, pomoc w odtwarzaniu bazy danych w razie awarii bazy danych. Do 48h Czas liczony w godzinach od momentu powzięcia przez Serwis zlecenia wykonania usługi - status zarejestrowane - do momentu usunięcia awarii.
INFRASTRUKTURA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający dysponuje następującą infrastrukturą:
1. 100 stacji roboczych dla Oprogramowania Aplikacyjnego Eskulap i 10 stacji roboczych dla Oprogramowania Aplikacyjnego ImpulsEvo.
Parametr
charakterystyka
1 System operacyjny Windows 10
2 RAM Min 2 GB
3 Procesor AMD, Pentium
4 Karta sieciowa Realtek,
5 Dysk twardy – wolne miejsce Min 200 GB
2. Specyfikacja serwerów zamawiającego (4 serwery):
Serwer bazodanowy – Fujitsu RX2520 M1
Element Serwera Parametry deklarowane
Procesor Intel (R)Xeon(R) CPU ES-2430 v2 @ 2.50 GHz
RAM 64 ,00 GB
HDD 2 x 600 GB
Kontroler RAID RAID1
Karta sieciowa Intel(R) PRO/1000EB
System Operacyjny
(Nazwa Wersja) Linux Red Hat
MBD (Wersja) Oracle 11.2.0.4Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.2
Punkt: IV.2.2
W ogłoszeniu jest:
Kryteria i znaczenie:
1. cena - 60,00
2. czas usunięcia awarii/wg opisu przedmiotu zamówienia punkt 7b - 15,00
3. czas usunięcia awarii motoru bazy danych/ wg opisu przedmiotu zamówienia punkt 11 - 15,00
4. czas realizacji błędu aplikacji (mniej niż 5 dni) - 10,00

W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria i znaczenie:
1. cena - 60,00
2. czas usunięcia awarii/wg opisu przedmiotu zamówienia punkt 7b - 15,00
3. czas usunięcia awarii motoru bazy danych/ wg opisu przedmiotu zamówienia punkt 11 - 15,00
4. czas realizacji błędu aplikacji (mniej niż 7 dni) - 10,00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500281843-N-2018 z dnia: 2018-11-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 2018-11-14, godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 2018-12-04, godz. 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500287391-N-2018 z dnia: 2018-11-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 2018-11-14, godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 2018-12-06, godz. 12:00
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe, serwis, naprawa
kody CPV 72267000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się