Przetarg 6403890 - Usługi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6403890 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-11-13
przedmiot ogłoszenia
Usługi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów ZUOP w Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologic
znej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie w 2019 roku. (wykonywanie monitoringu, pomiarów oraz prowadzenie kontroli)
Numer referencyjny: Znak sprawy: Przetarg 5/ochrona radiologiczna 2019/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej obiektów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) w Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie (KSOP) w 2019 roku.
Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
Cześć I - Monitoring i ochrona radiologiczna w ZUOP (lokalizacja Otwock – Świerk)
Część II - Pomiary i oceny narażenia zewnętrznego i wewnętrznego personelu ZUOP
Część III - Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej
Część IV - Monitoring i ochrona radiologiczna terenu KSOP
Część V - Monitoring i ochrona radiologiczna otoczenia KSOP
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: - Monitoring i ochrona radiologiczna w ZUOP (lokalizacja Otwock – Świerk)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Pomiary i oceny narażenia zewnętrznego i wewnętrznego personelu ZUOP
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w siwz

Część nr: 3 Nazwa: Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w siwz

Część nr: 4 Nazwa: Monitoring i ochrona radiologiczna terenu KSOP
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w siwz

Część nr: 5 Nazwa: Monitoring i ochrona radiologiczna otoczenia KSOP
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w siwz


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500276116-N-2018 z dnia: 2018-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Zamawiającego do dnia 21.11.2018 r. do godziny
12:00 w sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 Otwock – Ś4wierk, ul. Andrzeja Sołtana 7
W ogłoszeniu powinno być:
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Zamawiającego do dnia 30.11.2018 r. do godziny
12:00 w sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 Otwock – Ś4wierk, ul. Andrzeja Sołtana 7


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-21, godzina: 12:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-30, godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500284673-N-2018 z dnia: 2018-11-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I. 4)
W ogłoszeniu jest:
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Zamawiającego
do dnia 30.11.2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400
Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7
W ogłoszeniu powinno być:
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Zamawiającego
do dnia 07.12.2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400
Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-11-30, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-12-07, godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500291746-N-2018 z dnia: 2018-12-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I. 4)
W ogłoszeniu jest:
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Zamawiającego
do dnia 07.12.2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400
Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7
W ogłoszeniu powinno być:
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Zamawiającego
do dnia 12.12.2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400
Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-12-07, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-12-12, godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500294405-N-2018 z dnia: 2018-12-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
jeżeli wykaże, że: w zakresie I części zamówienia 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3
lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia –
min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części pierwszej (wartość
wykonanej pojedynczej usługi powyżej 50 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 2) dysponują w pełni sprawnymi
urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów
(weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczenia podmiotu składającego ofertę). w
zakresie II części zamówienia 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia –
min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części drugiej (wartość
wykonanej pojedynczej usługi powyżej 50 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 2) posiada akredytację na pomiary skażeń
wewnętrznych, 3) dysponują w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi
rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów (weryfikacja będzie prowadzona na podstawie
oświadczenia podmiotu składającego ofertę). w zakresie III części zamówienia 1) wykonał nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi
odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak
przedmiot zamówienia opisany w części trzeciej (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 10
000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, 2) posiada akredytację na wykonywanie kalibracji aparatury dozymetrycznej, 3) dysponują
w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i
pomiarów (weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczenia podmiotu składającego ofertę).
w zakresie IV części zamówienia 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia –
min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części czwartej (wartość
wykonanej pojedynczej usługi powyżej 50 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające, czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 2) dysponują w pełni sprawnymi urządzeniami
pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów (weryfikacja będzie
prowadzona na podstawie oświadczenia podmiotu składającego ofertę). w zakresie V części
zamówienia 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym
charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części piątej (wartość wykonanej pojedynczej usługi
powyżej 25 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, 2) dysponują w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi,
zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów (weryfikacja będzie prowadzona na
podstawie oświadczenia podmiotu składającego ofertę).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 6. Dotyczy wszystkich części zamówienia: 1) dowodami określającymi że
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, 2) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie
zamówienia, nie mogą powyższych warunków spełnić łącznie, w takim przypadku co najmniej jeden z
podmiotów musi wykazać się spełnieniem warunku określonego powyżej w pełnym zakresie.
Zamawiający zastrzega, iż udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, w powyższym
zakresie przez podmiot trzeci, musi być związane z wykonywaniem usług, 3) weryfikacja będzie
prowadzona na podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez podmiot składający
ofertę, 4) w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, warunek, o którym mowa w ust. 3 oraz ust. 5 (dotyczący urządzeń
pomiarowych) może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców, 5) weryfikacja będzie
prowadzona na podstawie oświadczeń oraz dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

W ogłoszeniu powinno być:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
w zakresie I części zamówienia
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części pierwszej (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 20 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
2) dysponują w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów
w zakresie II części zamówienia
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części drugiej (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 20 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
2) posiada akredytację na pomiary skażeń wewnętrznych,
3) dysponują w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów
w zakresie III części zamówienia
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części trzeciej (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 5 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
2) posiada akredytację na wykonywanie wzorcowania aparatury dozymetrycznej,
3) dysponują w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów
w zakresie IV części zamówienia
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części czwartej (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 20 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
2) dysponują w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów
w zakresie V części zamówienia
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia – min. 2 usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia opisany w części piątej (wartość wykonanej pojedynczej usługi powyżej 20 000 zł brutto oraz przedstawi dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
2) dysponują w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniającymi rzetelne przeprowadzenie badań i pomiarów
Dotyczy wszystkich części zamówienia:
1) dowodami określającymi że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, nie mogą warunku posiadania doświadczenia w wykonywaniu usług odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia spełnić łącznie, w takim przypadku co najmniej jeden z podmiotów musi wykazać się spełnieniem warunku doświadczenia w pełnym zakresie. Zamawiający zastrzega, iż udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, w powyższym zakresie przez podmiot trzeci, musi być związane z wykonywaniem usług,
3) weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez podmiot składający ofertę,
4) w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek dotyczący posiadania akredytacji oraz dysponowania w pełni sprawnymi urządzeniami pomiarowymi może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców,
5) weryfikacja będzie prowadzona na podstawie oświadczeń oraz dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest:
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca
polega na zasobach podmiotu trzeciego, b) wykaz posiadanych narzędzi pomiarowych, c) wykaz
zrealizowanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej): dokumenty
wskazane w lit. a – b, Wykonawcy mogą złożyć wspólnie dokument wskazane w lit. c -
zobowiązany jest złoży każdy z Wykonawców we własnym imieniu,

W ogłoszeniu powinno być:
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,
b) wykaz zrealizowanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej):
Dokument wskazany w lit. a, Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. Dokument wskazane w lit. b zobowiązany jest złoży każdy z Wykonawców we własnym imieniu,Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest:
a) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca
polega na zasobach podmiotu trzeciego, b) kopie świadectwa akredytacji na wykonywanie kalibracji
aparatury dozymetrycznej (dotyczy wyłącznie części III zamówienia), c) kopie świadectwa akredytacji
na pomiary skażeń wewnętrznych (dotyczy wyłącznie części II zamówienia), d) kopie świadectw
akredytacji na wykonywanie czynności w razie wskazania przez Wykonawcę ich posiadanie w
formularzu ofertowym (wyłącznie w sytuacji w której Wykonawca zadeklarował posiadanie takich
akredytacji),
W ogłoszeniu powinno być:
a) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,
b) kopie świadectwa akredytacji na wykonywanie kalibracji aparatury dozymetrycznej (dotyczy wyłącznie części III zamówienia),
c) kopie świadectwa akredytacji na pomiary skażeń wewnętrznych (dotyczy wyłącznie części II zamówienia),Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy z Wykonawcą w zakresie
zmiany: 1) wynagrodzenia: a) w wyniku zmiany ustawowej stawki VAT lub innych przepisów
powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację Umowy, b) z przyczyn wcześniej nie
możliwych do przewidzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, c) w przypadku
konieczności wykonania usług dodatkowych lub zamiennych, których konieczności wykonania wcześniej
nie można było przewidzieć d) w przypadku konieczności rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy w
związku z decyzją organu nadzorującego. 2) sposobu wykonania przedmiotu umowy: a) jeżeli te zmiany
są korzystne dla Zamawiającego, a nie można było ich przewidzieć w czasie procedury wyboru
Wykonawcy, b) z powodu działań osób trzecich (lub czynników zewnętrznych), uniemożliwiających
wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 3) terminu
wykonania przedmiotu umowy: a) z powodu działań osób trzecich (lub czynników zewnętrznych),
uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze
Stron, b) w przypadku konieczności wykonania usług dodatkowych lub zamiennych oraz zaistnienia
sytuacji skutkującej że rozpoczęcie lub kontynuowanie usług jest niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, c) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi działaniami przez Zamawiającego, d) w przypadku gdy wstrzymanie usług wyniknie z
decyzji organu nadzorujących działalność Zamawiającego, e) w przypadku konieczności zrealizowania
jakiejkolwiek części usług objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań
technicznych lub technologicznych, 4) zakresu przedmiotu umowy (zmniejszenia) w przypadku braku
środków finansowych lub gdy wykonanie całości przedmiotu umowy napotyka istotne trudności
(podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wykonany zakres umowy potwierdzony protokołem odbioru,
sporządzonym przez Strony, a jego wysokość określona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy -
Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji
umowy), 5) zmiany Podwykonawców, lub wprowadzenia innych Podwykonawców i/lub dalszych
Podwykonawców, 6) zmiany podmiotu, na którego potencjalne opierał się Wykonawca składający ofertę
(zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co
podmiot wskazany w ofercie). 2. Wystąpienie którejkolwiek z w/w okoliczności nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy
roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. Zmiana umowy musi być dokonana poprzez sporządzenie
Aneksu do umowy.

W ogłoszeniu powinno być:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy z Wykonawcą w zakresie zmiany:
1) wynagrodzenia:
a) w wyniku zmiany ustawowej stawki VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację Umowy,
b) z przyczyn wcześniej nie możliwych do przewidzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
c) w przypadku konieczności rezygnacji z wykonania usług przewidzianych w zakresie przedmiotu umowy, konieczności wykonania usług dodatkowych lub zamiennych, których konieczności rezygnacji lub wykonania wcześniej nie można było przewidzieć,
d) w przypadku konieczności rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy w związku z decyzją organu nadzorującego
2) sposobu wykonania przedmiotu umowy:
a) jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a nie można było ich przewidzieć w czasie procedury wyboru Wykonawcy,
b) z powodu działań osób trzecich (lub czynników zewnętrznych), uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
3) terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) z powodu działań osób trzecich (lub czynników zewnętrznych), uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
b) w przypadku konieczności wykonania usług dodatkowych lub zamiennych oraz zaistnienia sytuacji skutkującej że rozpoczęcie lub kontynuowanie usług jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
c) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi działaniami przez Zamawiającego,
d) w przypadku gdy wstrzymanie usług wyniknie z decyzji organu nadzorujących działalność Zamawiającego,
e) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części usług objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
4) zakresu przedmiotu umowy (zmniejszenia) w przypadku braku środków finansowych lub gdy wykonanie całości przedmiotu umowy napotyka istotne trudności (podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wykonany zakres umowy potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym przez Strony, a jego wysokość określona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy - Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy),
5) zmiany Podwykonawców, lub wprowadzenia innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców,
6) zmiany podmiotu, na którego potencjalne opierał się Wykonawca składający ofertę (zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie).
2. Wystąpienie którejkolwiek z w/w okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. Zmiana umowy musi być dokonana poprzez sporządzenie Aneksu do umowy.


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą dla danej części (załącznik nr 2 A – 2 E do SIWZ) kopie świadectw akredytacji na wykonywanie czynności w razie wskazania przez Wykonawcę ich posiadanie w formularzu ofertowym (wyłącznie w sytuacji w której Wykonawca zadeklarował posiadanie takich akredytacji),
branża Ekologia, środowisko
podbranża ekspertyzy, prognozy
kody CPV 90721000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się