Przetarg 6380220 - Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6380220 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-31
przedmiot ogłoszenia
Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem
Numer referencyjny
: ZP.PN.271.9.2018

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa XIX w. ratusza, w którym obecnie ma swoją siedzibę Urząd Gminy oraz Gminne Centrum Kultury oraz przebudowa północnej pierzei rynku w miejscowości Krościenko n/D w ramach projektu Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem. W zakres zamówienia wchodzi modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza oraz modernizacja płyty Rynku

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza
W zakres modernizacji i rozbudowy zabytkowego ratusza, wchodzi: 1) poprawa estetyki istniejącej części zabytkowego budynku (elewacje zewnętrzne i wymiana pokrycia dachowego), 2) rozbudowa budynku nad dawnym kinem o jedną kondygnację i przebudowa pomieszczeń na parterze w celu uzyskania sali widowiskowej oraz nowych pomieszczeń dla działalności Gminnego Centrum Kultury, a także nowego układu komunikacyjnego dla całego budynku, 3) przebudowa części budynku, w której swoją siedzibę ma Urząd Gminy wraz z wymianą konstrukcji dachu nad częścią Urzędu Gminy, 4) przebudowa instalacji wewnętrznych, w tym wodno- kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, słaboprądowej w całym budynku, 5) wyposażenie Gminnego Centrum Kultury wraz z przystosowaniem sali widowiskowej do funkcji artystycznych (nagłośnienie, oświetlenie sceniczne). 6) zagospodarowanie terenu i drogi w rejonie Urzędu;

Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja płyty Rynku
W zakres modernizacji płyty Rynku, wchodzi przebudowa północnej pierzei rynku, w tym: 1) przebudowa kanalizacji deszczowej na długości 394 m, 2) przebudowa jezdni na powierzchni 1 119 m2, zatok i miejsc postojowych na powierzchni 819 m2 oraz chodnika na powierzchni 1 461 m2, 3) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 4) montaż oświetlenia w postaci 4 lamp wysokich i 5 niskich, 5) montaż 11 ławek, 8 koszy na śmieci i 5 donic kwiatowych, 6) posadzenie 200 krzewów oraz zagospodarowanie 57 m2 trawników.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500273658-N-2018 z dnia: 2018-11-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-22, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-06, godzina: 10:00,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500287503-N-2018 z dnia: 2018-11-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: A) Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: dla części I – Modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza, co najmniej 1 roboty budowlanej rozumianej w myśl Prawa budowlanego jako budowa, przebudowa lub remont 1 budynku o kubaturze co najmniej 2 000 słownie dwa tysiące) m3 i wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 (słownie cztery miliony) zł brutto, wykonanej należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej; nie można sumować zadań o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 4 000 000,00 zł ani o mniejszej kubaturze aby uzyskać 2 000 m3; dla części II – Modernizacja płyty Rynku, co najmniej 1 roboty budowlanej związanej z budową, przebudową lub remontem drogi, rozumianych w myśl ustawy o drogach publicznych, obejmującej nawierzchnię z kostki o powierzchni co najmniej 800 (słownie osiemset) m2 i o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 (słownie jeden milion) zł brutto, wykonanej należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej; nie można sumować zadań o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 1 000 000,00 zł ani o mniejszej powierzchni aby uzyskać 800 m2. W przypadku składania ofert na obydwie części, powyższe wymagania podlegają sumowaniu; w przypadku rozliczeń za wykonane roboty w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość tych robót na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. B) Dysponowanie skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tzn.: dla części I – Modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza, 1 osobą (kierownikiem budowy) konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tzn. należycie wypełniła obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego nad co najmniej 2 robotami budowlanymi, tzn. 1 zakończoną i odebraną robotą budowlaną, rozumianą w myśl Prawa budowlanego jako budowa, przebudowa lub remont budynku o kubaturze co najmniej 2 000 (słownie dwa tysiące) m3 i wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 (słownie cztery miliony) zł brutto i 1 zakończoną i odebraną robotą budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) zł brutto obejmującą zabytek nieruchomy wpisany co najmniej do gminnej ewidencji zabytków oraz 1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; dla części II – Modernizacja płyty Rynku 1 osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej i doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tzn. należycie wypełniła obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót albo inspektora nadzoru inwestorskiego nad co najmniej 2 zakończonymi i odebranymi robotami budowlanymi, z których każda rozumiana
w myśl Prawa budowlanego jako budowa, przebudowa lub remont drogi o wartości każdej
z robót co najmniej 1 000 000,00 (słownie jeden milion) zł brutto, oraz 1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W przypadku składania ofert na obydwie części, powyższe wymagania nie podlegają sumowaniu. Dopuszcza się łączenie uprawnień przez jedną osobę we wskazanych wyżej specjalnościach, pod warunkiem spełnienia wszystkich powyższych wymagań.

W ogłoszeniu powinno być:
A) Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: dla części I – Modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza, co najmniej 1 roboty budowlanej rozumianej w myśl Prawa budowlanego jako budowa, przebudowa lub remont 1 budynku o kubaturze co najmniej 2 000 (słownie dwa tysiące) m3 i wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 (słownie cztery miliony) zł brutto, wykonanej należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej; nie można sumować zadań o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 4 000 000,00 zł ani o mniejszej kubaturze aby uzyskać 2 000 m3; dla części II – Modernizacja płyty Rynku, co najmniej 1 roboty budowlanej związanej z budową, przebudową lub remontem drogi, rozumianych w myśl ustawy o drogach publicznych, obejmującej nawierzchnię z kostki o powierzchni co najmniej 800 (słownie osiemset) m2 i o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 (słownie jeden milion) zł brutto, wykonanej należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej; nie można sumować zadań o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 1 000 000,00 zł ani o mniejszej powierzchni aby uzyskać 800 m2. W przypadku składania ofert na obydwie części, powyższe wymagania podlegają sumowaniu; w przypadku rozliczeń za wykonane roboty w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość tych robót na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. B) Dysponowanie skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tzn.:
dla części I – Modernizacja i rozbudowa zabytkowego ratusza: 1 osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tzn. należycie wypełniła obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego nad co najmniej 2 robotami budowlanymi, tzn. 1 zakończoną i odebraną robotą budowlaną, rozumianą w myśl Prawa budowlanego jako budowa, przebudowa lub remont budynku o kubaturze co najmniej 2 000 (słownie dwa tysiące) m3 i wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 (słownie cztery miliony) zł brutto i 1 zakończoną i odebraną robotą budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) zł brutto obejmującą zabytek nieruchomy wpisany co najmniej do gminnej ewidencji zabytków oraz
1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wodno-kanalizacyjnej oraz 1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych oraz 1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej; dla części II – Modernizacja płyty Rynku: 1 osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej i doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tzn. należycie wypełniła obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót albo inspektora nadzoru inwestorskiego nad co najmniej 2 zakończonymi i odebranymi robotami budowlanymi, z których każda rozumiana w myśl Prawa budowlanego jako budowa, przebudowa lub remont drogi o wartości każdej z robót co najmniej 1 000 000,00 (słownie jeden milion) zł brutto, oraz 1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wodno-kanalizacyjnej oraz 1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej;
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;
W przypadku składania ofert na obydwie części, powyższe wymagania nie podlegają sumowaniu; dopuszcza się łączenie kilku uprawnień przez jedną osobę we wskazanych wyżej specjalnościach, pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-06, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-18, godzina: 10:00,
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna
podbranża obiekty zabytkowe, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, sieci zewnętrzne
kody CPV 45111200, 45223500, 45231300, 45232000, 45233223, 45233253, 45233330, 45261100, 45261210, 45261320, 45262100, 45262310, 45262500, 45310000, 45313100, 45320000, 45321000, 45324000, 45331100, 45331110, 45331210, 45332000, 45410000, 45421000, 45421100, 45421140, 45421146, 45430000, 45431000, 45431100, 45431200, 45432114, 45432120, 45442100, 45443000, 45451000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się