Przetarg 6358108 - „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach –...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6358108 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-19
przedmiot ogłoszenia
„Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap II – Promenada”.
Numer referencyjny: ZP.271.1.30.2018.JP

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap II – Promenada”.
2. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:
2.1) budowę parkingów (północny o pow. 0,04 ha, południowy o pow. 0,13 ha) wraz z infrastrukturą;
2.2) remonty / budowę:
– stawów pow. 0,48 ha, doprowadzalnik 0,14 km, drenaże 0,4 km, budowla zrzutowa - 1, szandor - 1,
– platforma widokowa 0,03 ha;
2.3) budowę:
– placów / boisk około: 0,09 0,09 0,033 0,17 ha,
– ścieżki / alejki (budowa / przebudowa) (1,08 ha) pow. 0,17 ha 0,18 ha 0,2 ha 0,52 ha;
2.4) rozbiórki:
– pozostałości obiektów 600 m3,
– nawierzchnie bitumiczne 0,26 ha;
2.5) budowle i wyposażenie:
– most z przyczółkami - 1,
– pomost z przyczółkiem - 1,
– boiska / kręgielnia - 2 / 1,
– pergole drewniane z fundamentami - 1 szt.,
– fontanny z oświetleniem - 2 szt.,
– ławki parkowe / prefabrykowane - 6 / 40 szt.,
– stojaki na rowery - 5 szt. / 25 miejsc,
– grille betonowe - 6 szt.,
– kosze na śmieci - 55 szt.,
– urządzenia zabawowe, inne - 19 szt.;
2.6) zieleń – karczowanie, nasadzenia, rekultywacja / pielęgnacja powierzchni;
2.7) budowę „Miejsca pamięci” o pow. 0,15 ha, prefabrykaty, ściany żelbetowe, ceglane - łącznie jedno miejsce pamięci;
2.8) oświetlenie parku:
– linie kablowe <5 km, – lampy/punkty świetlne z oprawami 110; 2.9) przekładki sieci / budowę nowych odcinków < 1 km; 2.10) geodezyjny nadzór nad inwestycją. 3. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zwanej dalej stwior (załącznik nr 7 do siwz). 4. rozwiązania równoważne. tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz stwior (załącznik nr 7 do siwz) został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 upzp, zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 upzp oraz zgodnie z art. 30 ust. 4 upzp dopuszcza zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz stwior (załącznik nr 7 do siwz) pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz stwior (załącznik nr 7 do siwz) oraz będą zgodne pod względem: 4.1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych); 4.2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 4.3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów); 4.4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja); 4.5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania; 4.6) standardów emisyjnych. wykonawca na każde żądanie zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów, znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z polską normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego przenoszącą tę normę lub polską normą w przypadku braku polskiej normy przenoszącej europejskie. ilekroć w dokumentacji projektowej oraz stwior (załącznik nr 7 do siwz) mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 upzp. materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j.: dz. u. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: dz. u. z 2016 r. poz. 1570, z późn. zm.) oraz wymogom stwior i siwz. wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym. dopuszczony przedział 10%/-10% odchylenia względem wymiarów projektowanych dotyczy także poszczególnych elementów składowych zestawu. wszelkie rysunki, zdjęcia i wizualizacje elementów użytych w dokumentacji projektowej mają jedynie charakter poglądowy. zgodnie z art. 30 ust. 5 upzp „wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. 5. zgodnie z art. 29 ust. 3a upzp, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: 5.1) prace przygotowawcze: – rozebranie starych nawierzchni, – rozbiórka elementów starych budowli (ściany, mury, fundamenty), – plantowanie terenu i zasypywanie istniejących rowów, – wywóz gruzu / elementów po rozbiórkowych (z użyciem samochodu samowyładowczego), – karczowanie drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem, wywóz odpadów zielonych, – usunięcie nadkładu / relokacja nadkładu; 5.2) roboty ziemne: – roboty geodezyjne związane z wyznaczaniem i lokalizacją projektowanych elementów zagospodarowania terenu (komunikacja piesza, ścieżki rowerowe, place, boiska, miejsca do grilla), – korytowanie elementów układu komunikacyjnego: parkingów, dróg dojazdowych i chodników z użyciem spycharek, koparek, walca wibracyjnego, samochodów samowyładowczych, – wykopy i transport urobku związane z budową i odtworzeniem projektowanych zbiorników wodnych, ścieżek, ciągów pieszych, boisk, miejsc do grilla, komunikacji pieszej (użycie koparek i samochodów samowyładowczych), – uszczelnianie skarp, dna, uzupełnienia w zbiornikach wodnych, – wykonanie drenaży dla zapewnienia zasilenia w wodę – uzupełniania zbiorników, odwodnienia terenu, – wykonanie budowli zrzutowej oraz przepustów, – montaż elementów technicznych – fontanny, oświetlenie itp., podłączenie tych urządzeń do instalacji / sieci elektrycznej / wodnej / zbiornikowej / kanalizacyjnej; 5.3) roboty budowlane: – korytowanie pod ścieżki / ciągi piesze / place zabaw / boiska do badmintona, kręgli, bule itp., wykonanie wykopów pod fundamenty projektowanych obiektów, – budowa nawierzchni (bitumicznych i żwirowych) z użyciem koparki, spycharki i walca wibracyjnego itp., – budowa plaż, nawierzchni placów zabaw z piasku naturalnego, – budowa mostu / przepraw / kładki nad zbiornikiem wodnym, – montaż elementów wyposażenia terenu (kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki, grille, fontanny), – budowa infrastruktury sportowej: boisko do gry w bule, boisko do gry w badmintona, kręgielnia, – montaż urządzeń i małej architektury na placu zabaw, – realizacja ścieżki edukacyjnej i wybiegu dla psów, – budowa „miejsca pamięci” (ściany, chodniki, mała architektura, oświetlenie itp.), – wykonanie oświetlenia terenu (słupy, oprawy, linie kablowe), – elementy infrastruktury podziemnej – przekładki, przebudowa linii / sieci istniejących, budowa nowych elementów infrastruktury sieciowej podziemnej / nadziemnej; 5.4) zieleń: – wyrównanie terenu i nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej, – wykonanie łąk parkowych siewem, – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych, – pielęgnacja zgodnie z wymogami dla poszczególnych gatunków dokonanych nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych do momentu ich ukorzenienia / czasu przekazania terenu inwestorowi w użytkowanie oraz przez okres min. jednego roku wegetacyjnego / uzupełnienie wypadów; 5.5) roboty końcowe: – geodezyjny operat powykonawczy, – uporządkowanie placu i terenu po budowie, – uzyskanie protokołów badań / sprawdzeń dla poszczególnych zrealizowanych branż (prąd / woda / gaz itp. od ich zarządców) – tzw. protokoły częściowego odbioru, – zakończenie / zgłoszenie / zamknięcie budowy we właściwych organach – przekazanie / zwrot terenu inwestorowi w użytkowanie, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (t.j.: dz. u. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a upzp, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a upzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w siwz oraz projekcie umowy (załącznik nr 6 do siwz). powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy czynności wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia przez kierownika budowy i kierownika/ów robót, tj. osobę/y pełniącą/e samodzielną/e funkcję/e techniczną/e w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j.: dz. u. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500273725-N-2018 z dnia: 2018-11-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-20, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-30, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500283867-N-2018 z dnia: 2018-11-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-30, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-18, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500300249-N-2018 z dnia: 2018-12-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7)
W ogłoszeniu jest:
6. Oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie zgodnej z poniższymi zasadami.
6.1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
6.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt 6.1, składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
6.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.7. Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 3 do SIWZ), zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6.8. Pełnomocnictwo wykonawcy (Załącznik Nr 4 do SIWZ), zgodnie z którym ustanawia pełnomocnika w zakresie przez siebie wskazanym, składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.

W ogłoszeniu powinno być:
6. Oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie zgodnej z poniższymi zasadami.
6.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a uPzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem.
6.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii oświadczenia lub kopii dokumentu, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
6.3. Oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w ppkt 6.2 mogą być składane
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
6.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie oświadczeń lub dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.5. W przypadkach, o których mowa w ppkt 6.3, poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii oświadczenia lub kopii dokumentu, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
6.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczenia lub dokumentów, o których mowa w ppkt 6.2, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.7. Oświadczenie lub dokumenty, o których mowa w ppkt 6.2, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.8. Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik
Nr 3 do SIWZ), zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6.9. Pełnomocnictwo wykonawcy (Załącznik Nr 4 do SIWZ), zgodnie z którym ustanawia pełnomocnika w zakresie przez siebie wskazanym, składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-18, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-15, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540007142-N-2019 z dnia: 2019-01-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-15, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-31, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540018269-N-2019 z dnia: 2019-01-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)
W ogłoszeniu jest:
1.2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy:
a) w razie zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, o ile dojdzie do nich w okresie obowiązywania umowy na następujących zasadach:
– w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie
w okresie obowiązywania umowy,
– w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – wartość wynagrodzenia netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w ofercie; wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona
z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT,
b) w przypadku przesłanek zawartych w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 uPzp,
c) jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie
Miasta Mysłowice albo Wieloletniej Prognozie Finansowej stosowny aneks może zostać zawarty
nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ;

W ogłoszeniu powinno być:
1.2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy:
a) w razie zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, o ile dojdzie do nich w okresie obowiązywania umowy na następujących zasadach:
– w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie
w okresie obowiązywania umowy,
– w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – wartość wynagrodzenia netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w ofercie; wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona
z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT,
b) gdy zmianie ulegnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
lub zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – co wykonawca będzie zobowiązany wykazać (wniosek wykonawcy powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy po wnioskowanej zmianie umowy, w szczególności wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, stawki składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmiany zasad podlegania tym ubezpieczeniom na kalkulację wynagrodzenia),
c) zmiana umowy w zakresie, o jakim mowa w lit. a-b obejmować będzie wyłącznie płatności
za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze
nie wykonano,
d) jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie
Miasta Mysłowice albo Wieloletniej Prognozie Finansowej stosowny aneks może zostać zawarty
nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ;Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-31, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-14, godzina: 12:00,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540026167-N-2019 z dnia: 2019-02-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap II – Promenada”. 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: 2.1) budowę parkingów (północny o pow. ~0,04 ha, południowy o pow. ~0,13 ha) wraz z infrastrukturą; 2.2) remonty / budowę: – stawów ~pow. 0,48 ha, doprowadzalnik ~0,14 km, drenaże ~0,4 km, budowla zrzutowa - 1, szandor - 1, – platforma widokowa ~0,03 ha; 2.3) budowę: – placów / boisk około: 0,09 0,09 0,033 0,17 ha, – ścieżki / alejki (budowa / przebudowa) ~ (1,08 ha) pow. 0,17 ha 0,18 ha 0,2 ha 0,52 ha; 2.4) rozbiórki: – pozostałości obiektów ~ 600 m3, – nawierzchnie bitumiczne ~0,26 ha; 2.5) budowle i wyposażenie: – most z przyczółkami - 1, – pomost z przyczółkiem - 1, – boiska / kręgielnia - 2 / 1, – pergole drewniane z fundamentami - 1 szt., – fontanny z oświetleniem - 2 szt., – ławki parkowe / prefabrykowane - 6 / 40 szt., – stojaki na rowery - 5 szt. / 25 miejsc, – grille betonowe - 6 szt., – kosze na śmieci - 55 szt., – urządzenia zabawowe, inne - 19 szt.; 2.6) zieleń – karczowanie, nasadzenia, rekultywacja / pielęgnacja powierzchni; 2.7) budowę „Miejsca pamięci” o pow. ~0,15 ha, prefabrykaty, ściany żelbetowe, ceglane - łącznie jedno miejsce pamięci; 2.8) oświetlenie parku: – linie kablowe <5 km, – lampy/punkty świetlne z oprawami 110; 2.9) przekładki sieci / budowę nowych odcinków < 1 km; 2.10) geodezyjny nadzór nad inwestycją. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zwanej dalej STWiOR (Załącznik Nr 7 do SIWZ). 4. Rozwiązania równoważne. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 7 do SIWZ) został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp oraz zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp dopuszcza zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 7 do SIWZ) pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 7 do SIWZ) oraz będą zgodne pod względem: 4.1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych); 4.2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 4.3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów); 4.4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja); 4.5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania; 4.6) standardów emisyjnych. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów, znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. Ilekroć w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 7 do SIWZ) mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 uPzp. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z późn. zm.) oraz wymogom STWiOR i SIWZ. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym. Dopuszczony przedział 10%/-10% odchylenia względem wymiarów projektowanych dotyczy także poszczególnych elementów składowych zestawu. Wszelkie rysunki, zdjęcia i wizualizacje elementów użytych w dokumentacji projektowej mają jedynie charakter poglądowy. Zgodnie z art. 30 ust. 5 uPzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: 5.1) prace przygotowawcze: – rozebranie starych nawierzchni, – rozbiórka elementów starych budowli (ściany, mury, fundamenty), – plantowanie terenu i zasypywanie istniejących rowów, – wywóz gruzu / elementów po rozbiórkowych (z użyciem samochodu samowyładowczego), – karczowanie drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem, wywóz odpadów zielonych, – usunięcie nadkładu / relokacja nadkładu; 5.2) roboty ziemne: – roboty geodezyjne związane z wyznaczaniem i lokalizacją projektowanych elementów zagospodarowania terenu (komunikacja piesza, ścieżki rowerowe, place, boiska, miejsca do grilla), – korytowanie elementów układu komunikacyjnego: parkingów, dróg dojazdowych i chodników z użyciem spycharek, koparek, walca wibracyjnego, samochodów samowyładowczych, – wykopy i transport urobku związane z budową i odtworzeniem projektowanych zbiorników wodnych, ścieżek, ciągów pieszych, boisk, miejsc do grilla, komunikacji pieszej (użycie koparek i samochodów samowyładowczych), – uszczelnianie skarp, dna, uzupełnienia w zbiornikach wodnych, – wykonanie drenaży dla zapewnienia zasilenia w wodę – uzupełniania zbiorników, odwodnienia terenu, – wykonanie budowli zrzutowej oraz przepustów, – montaż elementów technicznych – fontanny, oświetlenie itp., podłączenie tych urządzeń do instalacji / sieci elektrycznej / wodnej / zbiornikowej / kanalizacyjnej; 5.3) roboty budowlane: – korytowanie pod ścieżki / ciągi piesze / place zabaw / boiska do badmintona, kręgli, bule itp., wykonanie wykopów pod fundamenty projektowanych obiektów, – budowa nawierzchni (bitumicznych i żwirowych) z użyciem koparki, spycharki i walca wibracyjnego itp., – budowa plaż, nawierzchni placów zabaw z piasku naturalnego, – budowa mostu / przepraw / kładki nad zbiornikiem wodnym, – montaż elementów wyposażenia terenu (kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki, grille, fontanny), – budowa infrastruktury sportowej: boisko do gry w bule, boisko do gry w badmintona, kręgielnia, – montaż urządzeń i małej architektury na placu zabaw, – realizacja ścieżki edukacyjnej i wybiegu dla psów, – budowa „Miejsca pamięci” (ściany, chodniki, mała architektura, oświetlenie itp.), – wykonanie oświetlenia terenu (słupy, oprawy, linie kablowe), – elementy infrastruktury podziemnej – przekładki, przebudowa linii / sieci istniejących, budowa nowych elementów infrastruktury sieciowej podziemnej / nadziemnej; 5.4) zieleń: – wyrównanie terenu i nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej, – wykonanie łąk parkowych siewem, – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych, – pielęgnacja zgodnie z wymogami dla poszczególnych gatunków dokonanych nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych do momentu ich ukorzenienia / czasu przekazania terenu inwestorowi w użytkowanie oraz przez okres min. jednego roku wegetacyjnego / uzupełnienie wypadów; 5.5) roboty końcowe: – geodezyjny operat powykonawczy, – uporządkowanie placu i terenu po budowie, – uzyskanie protokołów badań / sprawdzeń dla poszczególnych zrealizowanych branż (prąd / woda / gaz itp. od ich zarządców) – tzw. protokoły częściowego odbioru, – zakończenie / zgłoszenie / zamknięcie budowy we właściwych organach – przekazanie / zwrot terenu inwestorowi w użytkowanie, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w siwz oraz projekcie umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy czynności wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia przez kierownika budowy i kierownika/ów robót, tj. osobę/y pełniącą/e samodzielną/e funkcję/e techniczną/e w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).
W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap II – Promenada”. 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: 2.1) budowę parkingów (północny o pow. ~0,04 ha, południowy o pow. ~0,13 ha) wraz z infrastrukturą; 2.2) remonty / budowę: – stawów ~pow. 0,48 ha, doprowadzalnik ~0,14 km, drenaże ~0,4 km, budowla zrzutowa - 1, szandor - 1, – platforma widokowa ~0,03 ha; 2.3) budowę: – placów / boisk około: 0,09 0,09 0,033 0,17 ha, – ścieżki / alejki (budowa / przebudowa) ~ 1,2 ha; 2.4) rozbiórki: – pozostałości obiektów ~ 600 m3, – nawierzchnie bitumiczne ~0,51 ha; 2.5) budowle i wyposażenie: – most z przyczółkami - 1, – pomost z przyczółkiem - 1, – boiska / kręgielnia - 2 / 1, – pergole drewniane z fundamentami - 1 szt., – fontanny z oświetleniem - 2 szt., – ławki parkowe / prefabrykowane - 6 / 40 szt., – stojaki na rowery - 5 szt. / 25 miejsc, – grille betonowe - 6 szt., – kosze na śmieci - 55 szt., – urządzenia zabawowe, inne - 19 szt.; 2.6) zieleń – karczowanie, nasadzenia, rekultywacja / pielęgnacja powierzchni; 2.7) budowę „Miejsca pamięci” o pow. ~0,15 ha, prefabrykaty, ściany żelbetowe, ceglane - łącznie jedno miejsce pamięci; 2.8) oświetlenie parku: – linie kablowe <5 km, – lampy/punkty świetlne z oprawami 110; 2.9) przekładki sieci / budowę nowych odcinków < 1 km; 2.10) geodezyjny nadzór nad inwestycją. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zwanej dalej STWiOR (Załącznik Nr 7 do SIWZ). 4. Rozwiązania równoważne. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 7 do SIWZ) został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp oraz zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp dopuszcza zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 7 do SIWZ) pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 7 do SIWZ) oraz będą zgodne pod względem: 4.1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych); 4.2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 4.3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów); 4.4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja); 4.5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania; 4.6) standardów emisyjnych. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów, znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. Ilekroć w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 7 do SIWZ) mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 uPzp. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z późn. zm.) oraz wymogom STWiOR i SIWZ. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym. Dopuszczony przedział 10%/-10% odchylenia względem wymiarów projektowanych dotyczy także poszczególnych elementów składowych zestawu. Wszelkie rysunki, zdjęcia i wizualizacje elementów użytych w dokumentacji projektowej mają jedynie charakter poglądowy. Zgodnie z art. 30 ust. 5 uPzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: 5.1) prace przygotowawcze: – rozebranie starych nawierzchni, – rozbiórka elementów starych budowli (ściany, mury, fundamenty), – plantowanie terenu i zasypywanie istniejących rowów, – wywóz gruzu / elementów po rozbiórkowych (z użyciem samochodu samowyładowczego), – karczowanie drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem, wywóz odpadów zielonych, – usunięcie nadkładu / relokacja nadkładu; 5.2) roboty ziemne: – roboty geodezyjne związane z wyznaczaniem i lokalizacją projektowanych elementów zagospodarowania terenu (komunikacja piesza, ścieżki rowerowe, place, boiska, miejsca do grilla), – korytowanie elementów układu komunikacyjnego: parkingów, dróg dojazdowych i chodników z użyciem spycharek, koparek, walca wibracyjnego, samochodów samowyładowczych, – wykopy i transport urobku związane z budową i odtworzeniem projektowanych zbiorników wodnych, ścieżek, ciągów pieszych, boisk, miejsc do grilla, komunikacji pieszej (użycie koparek i samochodów samowyładowczych), – uszczelnianie skarp, dna, uzupełnienia w zbiornikach wodnych, – wykonanie drenaży dla zapewnienia zasilenia w wodę – uzupełniania zbiorników, odwodnienia terenu, – wykonanie budowli zrzutowej oraz przepustów, – montaż elementów technicznych – fontanny, oświetlenie itp., podłączenie tych urządzeń do instalacji / sieci elektrycznej / wodnej / zbiornikowej / kanalizacyjnej; 5.3) roboty budowlane: – korytowanie pod ścieżki / ciągi piesze / place zabaw / boiska do badmintona, kręgli, bule itp., wykonanie wykopów pod fundamenty projektowanych obiektów, – budowa nawierzchni (bitumicznych i żwirowych) z użyciem koparki, spycharki i walca wibracyjnego itp., – budowa plaż, nawierzchni placów zabaw z piasku naturalnego, – budowa mostu / przepraw / kładki nad zbiornikiem wodnym, – montaż elementów wyposażenia terenu (kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki, grille, fontanny), – budowa infrastruktury sportowej: boisko do gry w bule, boisko do gry w badmintona, kręgielnia, – montaż urządzeń i małej architektury na placu zabaw, – realizacja ścieżki edukacyjnej i wybiegu dla psów, – budowa „Miejsca pamięci” (ściany, chodniki, mała architektura, oświetlenie itp.), – wykonanie oświetlenia terenu (słupy, oprawy, linie kablowe), – elementy infrastruktury podziemnej – przekładki, przebudowa linii / sieci istniejących, budowa nowych elementów infrastruktury sieciowej podziemnej / nadziemnej; 5.4) zieleń: – wyrównanie terenu i nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej, – wykonanie łąk parkowych siewem, – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych, – pielęgnacja zgodnie z wymogami dla poszczególnych gatunków dokonanych nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych do momentu ich ukorzenienia / czasu przekazania terenu inwestorowi w użytkowanie oraz przez okres min. jednego roku wegetacyjnego / uzupełnienie wypadów; 5.5) roboty końcowe: – geodezyjny operat powykonawczy, – uporządkowanie placu i terenu po budowie, – uzyskanie protokołów badań / sprawdzeń dla poszczególnych zrealizowanych branż (prąd / woda / gaz itp. od ich zarządców) – tzw. protokoły częściowego odbioru, – zakończenie / zgłoszenie / zamknięcie budowy we właściwych organach – przekazanie / zwrot terenu inwestorowi w użytkowanie, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w siwz oraz projekcie umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy czynności wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia przez kierownika budowy i kierownika/ów robót, tj. osobę/y pełniącą/e samodzielną/e funkcję/e techniczną/e w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-14, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-28, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540035473-N-2019 z dnia: 2019-02-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-28, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-3-14, godzina: 12:00,
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, oświetlenie, zieleń, place zabaw, mała architektura, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45111200, 45223800, 45231400, 45233161, 45233200, 45240000, 45316100, 45332000, 45453000, 51000000, 77211400, 77300000, 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się