Przetarg 6689077 - Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6689077 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-04-05
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku
Numer referencyjny:
WP.272.4.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku.
2. W zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1. wchodzą min.:
− demontaż grzejników żeliwnych,
− demontaż rurociągu stalowego,
− montaż nowego rurociągu z rur stalowych,
− próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania,
− izolacja cieplna rur,
− montaż nowych grzejników,
− próby instalacji na gorąco wraz z regulacją,
− regulacja instalacji c.o.,
− wykonanie próby instalacji na gorąco,
− demontaż starych i montaż nowych urządzeń oraz instalacji sanitarnych,
− analiza bakteriologiczna wody,
− roboty ogólnobudowlane niezbędne do wykonania zamówienia i przywrócenia do stanu sprzed budowy szczegółowo opisane w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.
Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji której okres nie będzie krótszy niż 36 miesięcy.
3. Szczegółowy opis zakresu robót, o których mowa w pkt 2 określony został:
- projekcie budowlanym - stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ
- przedmiarze robót - stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub o równoważnych parametrach. Wszystkie wskazane z nazwy materiały użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazany w SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
4. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
4.1. Instalacje będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, aktualnie obowiązującymi przepisami BHP oraz dokumentacją projektową, jak również ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
4.2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją, przy użyciu własnych materiałów. Zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną). Wszystkie podane materiały, urządzenia i armatura mogą zostać zastąpione przez materiały i urządzenia równoważne o identycznych lub lepszych parametrach.
4.3. Pozyskane z rozbiórki zdemontowane materiały (np. grzejniki, wymiennik) winny być złożone przez Wykonawcę na jego koszt w miejscu wskazanym przez Użytkownika budynku tj. Zespół Szkół Ekonomicznych.
4.4. Po wykonaniu, instalację należy poddać próbie szczelności, natomiast dokument zawierający wyniki tej próby należy przedłożyć przed dokonaniem odbioru. Przed odbiorem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument zawierający prawidłowe wyniki analizy bakteriologicznej wody.
4.5. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia w tym wszelkie środki niezbędne do ochrony robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
4.6. Po zakończeniu robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, wywiezienia odpadów itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 992) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.).
4.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP i p.poż. w czasie wykonywania prac.
4.8. Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego robót jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu:
− dokumentację powykonawczą;
− dokumentację techniczną
− dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku jakie są zalecane przez producenta urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi oraz po tych okresach,
− dokumenty o których mowa w pkt. 4. ppkt. 4),
− wszelkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim bądź w języku obcym z tłumaczeniem na język polski.
4.9. Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać:
1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
2) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań wykonawcy będą stanowić załączniki do protokołu odbioru robót.
4.10. Każdemu z wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia ze względu na stopień skomplikowania, różnorodność i koordynację robót przysługuje prawo do dokonania wizji lokalnej. Dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonania zamówienia jest wskazane ze względu na warunki i teren objęty pracami oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i niezbędnych do wyceny i wykonania prac. Termin wizji lokalnej wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Każdy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca prac.
4.11. Zamawiający informuje, że prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane na czynnym obiekcie dlatego też roboty należy prowadzić w sposób nieutrudniający korzystanie z obiektu i nieuciążliwy dla użytkowników.
4.12. Roboty będą nadzorowane przez Inspektora nadzoru.
5. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności składające się na wykonanie robót budowlanych i związane z wykonaniem tych robót dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy lub Podwykonawców. Zastrzeżenie nie dotyczy osób wykonujących czynności: kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów na budowę, geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie).
5.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 5. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
5.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 5. będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.
5.4. Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 5. na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).
5.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności.
W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 5. Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 44163121, 44621110, 45300000, 45321000, 45330000, 45331100, 45332000, 45332400, 45410000, 45432110, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się