Przetarg 6698180 - Dostawa drobnego wyposażenia kwaterunkowego dla KWP w...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6698180 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-04-11
przedmiot ogłoszenia
Dostawa drobnego wyposażenia kwaterunkowego dla KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego oraz Zarządu w Łodzi Centralnego
Biura Śledczego Policji KGP i Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych KGP.
Numer referencyjny: FZ-2380/18/19/SS

1.Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa drobnego wyposażenia kwaterunkowego dla III Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 33, oraz według potrzeb dla innych jednostek z dostawą do siedziby przy ul. Stokowskiej 21/25 w Łodzi.
2.Szczegółowy wykaz asortymentu oraz minimalne wymagane parametry zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
3.Wykonawca w zaproponowanych cenach jednostkowych uwzględnił wszelkie koszty związane z transportem i wniesieniem przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego.
4.Asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie i pochodzić z bieżącej produkcji. Ponadto musi spełniać wszelkie wymogi odpowiednich krajowych i europejskich norm, standardów jakości oraz wszelkie wymogi przewidziane prawem dla tego rodzaju asortymentu.
W trakcie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów, świadectw dopuszczenia na dostarczany towar.
5.Dostarczony asortyment musi być opakowany oryginalnie, opakowania mają być nienaruszone i posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt taki jak znak towarowy czy marka producenta artykułu.
6.Faktyczna ilość i rodzaj zamawianego asortymentu będą zależne od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust 1 umowy, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
7.Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
8.Wykonawca na dostarczony sprzęt udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu jest dłuższy, to obowiązuje gwarancja producenta sprzętu.
10. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust 5 ustawy.
11. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanego asortymentu to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany produkt jest równoważny w stosunku do określonego w SIWZ.
12. Przedmiot zamówienia obejmuje również wniesienie dostarczonego towaru do pomieszczeń wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: sukcesywna dostawa drobnego wyposażenia gospodarczego
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa drobnego wyposażenia kwaterunkowego dla III Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 33, oraz według potrzeb dla innych jednostek z dostawą do siedziby przy ul. Stokowskiej 21/25 w Łodzi. Szczegółowy wykaz asortymentu oraz minimalne wymagane parametry zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.1. do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: sukcesywna dostawa drobnego wyposażenia łazienek i sanitariatów
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa drobnego wyposażenia kwaterunkowego dla III Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 33, oraz według potrzeb dla innych jednostek z dostawą do siedziby przy ul. Stokowskiej 21/25 w Łodzi. Szczegółowy wykaz asortymentu oraz minimalne wymagane parametry zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.2 do SIWZ
branża Kosmetyki, środki czystości, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz
podbranża sprzęt do utrzymania czystości, meble i akcesoria, sprzęt gospodarstwa domowego
kody CPV 19500000, 31521100, 34912100, 34928480, 39136000, 39151100, 39254100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się