Przetarg 6691466 - Budowa dojazdu pożarowego Rogaczewo Bielin - I etap Numer...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6691466 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-04-08
przedmiot ogłoszenia
Budowa dojazdu pożarowego Rogaczewo Bielin - I etap
Numer referencyjny: SA.270.3.3.2019

Przedmiotem zamówienia jest budowa d
rogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 10, na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice, gmina Mieszkowice.
Zaprojektowano drogę leśną o funkcji przeciw pożarowej o szerokości 3,5 m
z mijankami długości minimum 23 m i o szerokości 3 m, o łącznej długości drogi 9,534 km. Pierwszy etap obejmuje odcinek od km 0 000 do km 1 500.
Zakres robót:
• roboty pomiarowe i przygotowawcze,
• karczowanie pni,
• wykonanie wykopów,
• wykonanie koryta,
• wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego,
• ułożenie geotkaniny wzmacniającej,
• wykonanie nasypów z gruntu z odkładu i dowozu,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
• wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego,
• wykonanie poboczy,
• wykonanie rowów,
• profilowanie skarp i rowów,
• wykonanie zjazdu z kostki betonowej na drogę powiatową.
Skrzyżowania z głównymi drogami oddziałowymi zaprojektowano o promieniach R=11 m, szerokości 3,5 m. Pozostałe zjazdy na drogi wewnętrzne wykonano
o promieniach min. 6 m i szerokości 3,5 m.
Spadki poprzeczne jezdni 3%, szerokość poboczy 0,75 m o nawierzchni twardej nieulepszonej zaliczanej do grupy nawierzchni tłuczniowej. Skrajnia – odstęp pomiędzy koronami drzew minimum 60 m, zachowany do wysokości 4 m od nawierzchni jezdni.
Spadek podłużny maksymalnie 5%, promienie wyokrąglające R=11 m, zjazdy leśne
o szerokości 3,5m.
Spadek poprzeczny zjazdu – dostosowany do warunków terenowych.
Konstrukcję nawierzchni dojazdu pożarowego: dla warstwy grubości 9 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, a dla warstwy grubości 18 cm – jako podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm. Przyjęto też warstwę wzmacniającą z geotkaniny 40/40 km. Na wyprofilowanym
i zagęszczonym podłożu gruntowym.
Zjazdy publiczne/indywidualne przyjęto: o gr. 10 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej (typu behaton) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5 cm oraz podbudowie grubości 18 cm z kruszywa łamanego 0/63 mm i geotkaninie wzmacniającej 40/40 kN.
Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzone zostaną za pomocą spadków podłużnych, poprzecznych do przyległych terenów leśnych oraz częściowo
w chłonną nawierzchnię drogową.
Nie przewiduje się gromadzenia wód opadowych w szczelne systemy kanalizacji.
Wykończenie przewiduje humusowanie skarp i rowów o grubości 5 cm oraz wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa łamanego 0 – 31,5 cm, grubość 10 cm po zagęszczeniu. Krawężnikowanie na ławie z oporem, z ułożeniem kamienia narzutowego Ø (średnica) min. 70 cm.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45200000, 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się