Przebieg przetargu

Przebieg przetargu, czyli krok po kroku...


Przetargi, w zależności od tego czy oferta skierowana jest do wszystkich, czy tylko określonych bądź wybranych wykonawców, możemy podzielić na te o ograniczonym i nieograniczonym zakresie. W obu przypadkach, zanim poznamy wyniki przetargu, strony muszą przejść kilka określonych ustawą  etapów.

Pierwszym krokiem jest ogłoszenie oferty przetargowej na swojej stronie internetowej i w miejscu  publicznie dostępnym w siedzibie firmy oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych jeśli wartość zamówienia wynosi powyżej 60 000€, ale nie przekracza 206 000€, lub w Dzienniku Urzędowym UE, jeśli wysokość zapytania przetargowego jest wyższa. Ogłoszenie musi zawierać  szczegółowy opis czasu, miejsca, przedmiotu i warunków przetargu, łącznie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Po sformułowaniu oferty, w przypadku niektórych przetargów ograniczonych, przychodzi czas na wysłanie zaproszeń do określonych wykonawców. Potencjalni zleceniobiorcy w określonym terminie składają swoje oferty, i dołączają do nich oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Specjalna komisja, kierując się kryteriami oceny ofert, wybiera  najkorzystniejszą z nich i zaraz po podjęciu decyzji informuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje wnioski  o wynikach przetargu, a także publikuje je, tak jak to miało miejsce w przypadku publikacji samej oferty w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym UE oraz na stronie internetowej i w swojej siedzibie.